Allemansrätten

I Norden har vi sedan urminnes tider haft rätt att röra oss fritt i skog, mark och över vatten. Däremot får du inte röra dig i odlingar och på tomtmark. Rätten att röra sig fritt kallas allemansrätt.

Grundregeln lyder: du får inte störa och inte förstöra. Det betyder att du har ett personligt ansvar för det du gör. Du får plocka svamp, bär och blommor för husbehov i skog och mark, dock ej på privata tomter, i parker eller i nära anslutning till bebyggelse. Växter som enligt lag är fridlysta, till exempel orkidéer får aldrig plockas. Du ska visa hänsyn till naturen och till markägaren vars mark du rör dig på och du ska använda ditt goda omdöme.

Allemansrätten på Åland skiljer sig till vissa delar från allemansrätten i Sverige och i övriga Finland. Det beror på att vi har egen lagstiftning och att vi har många besökare i förhållande till vår storlek och antalet invånare.

Våra marker är särskilt ömtåliga för slitage och vi är måna om den egna befolkningens utkomstmöjligheter och livsvillkor. Ålänningarna värnar om och vårdar sina marker och sin natur. Därför är det viktigt att du visar hänsyn till de småskaliga förhållandena hos oss. Allemansrätten på Åland ska inte användas för kommersiella syften.

Vad du får och inte får göra

Du får röra dig fritt till fots i naturen och vi rekommenderar att du följer stigar och vägar. Det är inte tillåtet att gå över privata tomter och bryggor. Var försiktig så att du inte skadar stängsel, växter eller gröda. Går du igenom en grind så stäng den efter dig. 

Med hänsyn till häckande sjöfågel och andra vilda djur är det förbjudet att släppa hundar lösa. Av samma orsak råder det landstigningsförbud på vissa holmar under häckningstid.

För övernattning rekommenderar vi campingplatser, stugbyar och gästhamnar. Du får slå dig ner för att rasta. På Åland är det god sed att fråga markägaren om lov att övernatta på dennes mark. Om detta inte är möjligt är det tillåtet att tälta med enstaka tält ett dygn om det görs med hänsyn till hemfriden. Det innebär att det ska vara ett tillräckligt avstånd från bebyggelse och med hänsyn till platsen i övrigt. Det är förbjudet att skada naturen eller störa dem som äger eller innehar marken eller att föra oväsen. Motsvarande gäller för att övernatta i båt.

Du får plocka svamp, bär och blommor för husbehov i skog och mark, dock ej på privata tomter, i parker eller i nära anslutning till bebyggelse. Växter som enligt lag är fridlysta, till exempel orkidéer får aldrig plockas.

Öppen eld får enligt åländsk lag inte uppgöras i naturen utan markägarens tillstånd. Ålands bergsskogar är ytterst eldfängda. Eld kan förstöra berghällar för all framtid. Det är viktigt att cigaretter fimpas ordentligt och att man även i övrigt är försiktig med sådant som kan orsaka brand.

Du får simma, ro, paddla och köra motorbåt på annans vatten. Så långt som möjligt bör utprickade sjöleder användas, i första hand för att risken att gå på grund är stor utanför lederna. Då man färdas utanför de utprickade sjölederna på privat fiskevatten bör man vara extra försiktig så att man inte skadar utlagda fiskeredskap. Visa alltid respekt för simmande fågelkullar genom att väja och sakta ner farten.

På Åland måste man ha fiskekort för få att fiska. Den som fiskar ska dessutom iaktta de särskilda bestämmelser som gäller inom det aktuella fiskekortsområdet. För att få fiska ska du först köpa ett fiskekort för de vatten där du tänker fiska.

Motorfordon är hänvisade till vägnätet och får inte föras in i terrängen.

För dykning med luftaggregat krävs särskilt tillstånd från landskapsregeringen.

Hjälp oss att hålla naturen ren! Ta med dig dina sopor när du går. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från båtar i havet.

En mer detaljerad beskrivning av allemansrätten kan du läsa här.