Kontakter mellan Åland och Finland

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och neutraliserat svenskspråkigt landskap i Finland. Självstyrelsen ger Åland rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Självstyrelsen regleras av självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991/71, FFS 1144/1991). Lagen kan ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och endast med Ålands lagtings samtycke. Ändringar i lagen kräver alltså att båda parter är överens.

Självstyrelselagen räknar upp på vilka områden Ålands lagting har lagstiftningsrätt, på övriga områden gäller rikslagarna på samma sätt som i övriga Finland.

För att självstyrelsesystemet skall fungera optimalt krävs goda och fungerande kontakter mellan Åland och Finland och det är båda parters ansvar att upprätthålla dem.

Riksdagens verksamhet

På riksdagens webbplats hittar man information om allt som rör riksdagens verksamhet. Det mesta finns på svenska, men tyvärr inte allt.

Riksdagens webbplats

Statsrådet

Med statsrådet avses både det organ som utövar allmän regeringsmakt och som består av statsministern och ministrarna och det organ för beslutsfattandet i regerings- och förvaltningsärenden som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

I Finland finns 12 ministerier. Statsrådets kansli, som leds av statsministern, samordnar och stöder statsrådets verksamhet.

Statsrådets webbplats

Ministerierna

Ministerierna når man via statsrådets webbplats.

På statsrådets webbplats finns också ministeriernas interna telefonkatalog.

Myndigheter som lyder under ministerierna

Kontaktuppgifter till myndigheter som lyder under ministerierna hittar man enklast via respektive ministeriums webbplats.

Kontaktpersoner i Ålandsärenden

För att underlätta kontakterna har ministerierna utsett kontaktpersoner i Ålandsärenden, till vilka man kan vända sig om man har frågor gällande ministeriets verksamhet eller vill nå tjänstemän vi d ministeriet med information.

Justitieministeriet

Justitieministeriet har ett särskilt ansvar för åländska ärenden. Den som handlägger och föredrar åländska ärenden vid justitieministeriet är konsultativa tjänstemannen Janina Groop-Bondestam och till sin hjälp har hon konsultativa tjänstemannen Patrik Stenbäck.

Justitieministeriets webbplats

Janina Groop-Bondestam, janina.groop-bondestam@om.fi

Patrik Stenbäck, patrik.stenback@om.fi

Kontakt

Den som ändå inte hittar svar på sina frågor är välkommen att kontakta Ålands representation i Helsingfors, som är landskapsregeringens representation i riket.