Fornlämningsregistret

Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland.

De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning, datering och miljön omkring. Det noteras även om det har gjorts arkeologiska undersökningar på platsen. Fornlämningens läge finns markerat på grundkartan i skala 1:20 000.

Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret, kontakta oss.

Fornlämningsregistret innefattar inte för tillfället de maritima lämningarna eller lämningarna från första och andra världskriget. Om du behöver information om dessa vänligen kontakta oss.

Fornlämningsregistret på webben, karta

Registreringen började på 1600-talet

Redan på 1600-talet gjordes den första fornminnesinventeringen i landskapet. Det skedde i samband med den svenska statsmakten 1667-1685 försökte få präster och landshövdingar att systematiskt anteckna fornminnen. I den tryckta sammanställningen ”Rannsakningar efter antikviteter” kan man hitta uppgifter om många åländska fornminnen.

I mitten av 1800-talet återupptogs arbetet med att registrera fornlämningarna. På 1920-talet gjorde Svenska litteratursällskapet ett stort arbete genom att låta stipendiater kartlägga höggravfält från yngre järnåldern.

Fornminnesvården har alltid varit en viktig självstyrelsepolitisk fråga – rätten att ansvara för bevarande och vård av den egna historien. Redan på 1930-talet anställdes den första landskapsarkeologen som fortsatte arbetet med registreringen.

På 1970-talet tog landskapsmyndigheterna genom Planeringsrådet initiativ till ett samarbete med dåvarande museibyrån och det gjordes fornminnes- och kulturmiljöinventeringar. Utgångspunkten för fornminnesinventeringarna var att redovisa fornlämningarna och deras läge i terrängen för att på så vis skapa underlag för god planering.

Lantmäteriförrättningar och fornlämningar

Om det finns en fornlämning på ett område där det görs en lantmäteriförrättning ska det även antecknas i fastighetsregistret. Sedan markeras fornlämningen, inklusive skyddsområdet runt den, på förrättningskartan.