Integrationsutbildningar och kurser

Integrationsutbildning för invandrare ordnas i enlighet med lagen om främjande av integration.  Integrationsutbildning handlar om undervisning i svenska och vid behov läs- och skrivundervisning samt annan undervisning som främjar tillträde till arbetslivet och vidareutbildning samt färdigheter i samhällsliv, kultur och livskompetens. I integrationsutbildning kan även ingå identifiering av tidigare kompetens samt yrkes- och studievägledning. Landskapsregeringen fastställer läroplan för integrationsutbildningen. Det språkliga målet i integrationsutbildningen är fungerande elementära språkfärdigheter i svenska på B1.1. enligt EU:s nivåskala.

Länk till Läroplan för integrationsutbildning av vuxna invandrare

Svenska för inflyttade - SFI

Utbildning i svenska för inflyttade innehåller undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetsliv samt studie- och yrkesvägledning. Ålands landskapsregering finansierar utbildningen som sysselsättningsfrämjande utbildning genom ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis).

Svenska för inflyttade är indelad i 4 utbildningsnivåer A-D:

  • Utbildning A: Grundläggande litteracitet
  • Utbildning B: Förberedande alfabetisering för grundnivå
  • Utbildning C: Grundnivå (språknivå A1-A2)
  • Utbildning D: B1.1 – nivå

Utbildningarna är fördelade i 3 olika studievägar som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Målgruppen för utbildningarna är vuxna inflyttade personer som är inregistrerade som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt främja studerandes möjligheter att få ett arbete.

Svenska för inflyttade i arbete- SIA

Landskapsregeringen finansierar genom avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) svenska för inflyttade som är i arbete i form av ett nära samarbete med arbetsgivare/företag med utländsk arbetskraft och deras anställda som är i behov av undervisning i svenska.

Svenska för inflyttade utan arbetsmarknadsstöd – SUAS

Landskapsregeringen finansierar genom avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) utbildning i svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd. Målgruppen för utbildningen är personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får tillfälligt skydd (flyktingar från Ukraina). Till målgruppen hör också personer som är registrerade vid en förläggning som asylsökande samt andra personer som är inregistrerad vid FPA men som av någon orsak inte erhåller arbetsmarknadsstöd.

Läs om svenskakurser för inflyttade på Medis webbplats