Vy över linjetrafiken på Åland

Skärgårdstrafikens trafikeringsrapport

Skärgårdstrafikens tillförlitlighet redovisas  

Landskapsregeringen informerar snabbt skärgårdstrafikens kunder via Ålandstrafiken om störningar i trafiken, oberoende av störningens storlek. Eftersom störningsinformation hittills varit den dominerande nyheten, kan kunderna och allmänheten få en skev uppfattning om skärgårdstrafikens prestanda, då bilden är att det hela tiden rapporteras om olika störningar. Verkligheten är annorlunda, en störning behöver inte innebära inställd tur.  

 För att öka transparensen om trafiken är avsikten att nu regelbundet på hemsidan publicera månatliga rapporter om kvantiteten av skärgårdstrafikens utförda turer jämfört med inställda turer. I de fall turer ställs in är orsaken i majoriteten av fallen väderrelaterade orsaker och tekniska orsaker. Vid dåligt väder drabbas mellanhamnar i något större utsträckning än starthamnar, men turen som helhet kan ha genomförts från starthamn till sluthamn och turen räknas då som utförd. Om en mellanhamn inte kunnat anlöpas är det ofta en kombination av flera faktorer, ogynnsam vindriktning eller stark ström i kombination med stark vind till exempel. Turen är påverkad men utförd. 

Resultatet för antal utförda turer under 2023 är högt. Måttet på utförda turer definieras här som tillförlitlighet som avser turer från starthamn till sluthamn för linjen. Driften av färjelinjerna utförs av entreprenörer. Entreprenörerna för skärgårdstrafiken har skött trafiken med hög tillförlitlighet. Matarlinjerna har också skötts exemplariskt men de är dock inte inkluderade i denna rapport eftersom nästan alla avgångar är anropsstyrda och körs endast om de är bokade eller beställda. 

Skärgårdstrafiken har ca 40 000 årliga avgångar totalt på de 8 olika linjerna. Av dem påverkas på sätt eller annat ca 20-40 stycken p.g.a. väderrelaterade orsaker och ca 20-40 stycken p.g.a. tekniska orsaker.  

Behovet att förnya flottan är dock stort då färjorna inte längre fyller dagens krav på ekonomisk effektivitet, kapacitet, teknisk standard, tillgänglighet och säkerhet vid lastning och lossning. De gamla färjorna behöver även bytas ut för att uppnå utsläppsmålen som landskapsregeringen åtagit sig att verka för.

Kartan ovan visar skärgårdstrafikens linjer
Karta över skärgårdstrafiken. Se även karta med körtider under bifogade filer, så att du lättare följer med i rapporterade avvikelser.

 

Tillförlitlighet januari 2024

För januari månad är tillförlitligheten 97,4 % då 36 turer ställdes in. 
De frigående färjorna på huvudlinjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående linjen, Föglölinjen och  
Södra linjen, exklusive matarlinjerna, hade i januari 1420 planerade avgångar.  

  • På Åva-Osnäslinjen hade M/S Ådan svårt med isförhållanden och ersattes från 8 januari av M/S Knipan. 23 avgångar ställdes in p.g.a. is eller tekniskt fel.
  • På Föglölinjen trafikerade M/S Skarven tidvis via Apotekarfaret med förseningar som följd. Orsak isförhållanden som trycker sjömärken under isen i Ekholms sund.
  • På Tvärgående linjen ställdes 11 avgångar in p.g.a tekniskt fel på M/S Mergus. Ejdern ersatte 3-8 januari. En avgång blev försenad p.g.a. personalbrist.
  • På Södra linjen ställdes två avgångar in p.g.a. teknisk orsak och en avgång påverkades av väderrelaterade orsaker. 

Tillförlitlighet november 2023

För november månad är tillförlitligheten på 100 %, under november kördes med andra ord samtliga turer. 
De frigående färjorna på huvudlinjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående linjen, Föglölinjen och  
Skärgårdstrafiken, exklusive matarlinjerna, hade i november 1376 körda avgångar. 

  • På linjen Åva-Osnäs påverkades två avgångar på grund av tekniska orsaker.  
  • På linjen Hummelvik-Torsholma påverkades en avgång av teknisk orsak och två avgångar på grund av väderrelaterade orsaker. 
  • På Södra linjen påverkades två avgångar p.g.a. väderrelaterade orsaker.  

Detta utgör endast sju fall där trafiken har påverkats, men utan att man har behövt ställa in någon avgång. 

Tillförlitlighet december 2023

För december månad är tillförlitligheten 99,4 % då 8 turer ställdes in. 
De frigående färjorna på huvudlinjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående linjen, Föglölinjen och  
Södra linjen, exklusive matarlinjerna, hade i november 1376 körda avgångar.  

  • På linjen Hummelvik-Torsholma ställdes sex avgångar in p.g.a. tekniskt fel på Alfågeln. Linjen ersattes med Viggen som trafikerade Långnäs-Torsholma. 
  • På Tvärgående linjen ställdes två avgångar in p.g.a brist på personal.
  • På Södra linjen påverkades två avgångar p.g.a. tekniska orsaker.  

Tillförlitlighetsresultat för 2023 

För år 2023 är tillförlitligheten på 99,8% för hela året fram till november. Det finns ca 40 000 avgångar på skärgårdstrafikens frigående linjer på årlig basis, inklusive matarlinjerna, samtidigt som tillförlitligheten ligger på en stabil och hög nivå. Av dem påverkas ca 20-40 stycken av väderrelaterade orsaker och ca 20-40 stycken av tekniska orsaker. 
Detta utgör är en tillförlitlighet på mera än 99,8%.