Arv som tillfaller landskapet

Ålands landskapsregering fattar beslut i arvsärenden efter personer som avlidit utan arvingar (s.k. danaarv) i enlighet med 63 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland samt 5 kap. i ärvdabalken (FFS 40/1965).

63 § i självstyrelselagen föreskriver att ”om det inte finns någon arvinge till den som vid sitt frånfälle var fast bosatt i landskapet, tillfaller arvet landskapet Åland. Fast egendom eller därmed jämförbar annan egendom, som landskapet har fått i arv, som finns utanför landskapet och som inte behövs för att täcka boets skulder, skall dock överlåtas till staten”.

Landskapsregeringen har inte rätt att sköta andra dödsbon än dödsbon efter personer som inte har efterlämnat arvingar. En släktutredning bör därför ha gjorts innan landskapsregeringen inleder ett arvsärende.

Förutsättningarna för att ett arv tillfaller landskapet är att (1) arvlåtaren inte hade upprättat ett testamente (eller inte upprättat ett testamente som inkluderar hela egendomen), samt (2) att det inte finns personer som innehar arvsrätt. 

Här nedan finns grundläggande information om landskapsregeringens hantering av arvsärenden. För mer information se bilaga.

Vem har arvsrätt?

Vem som innehar arvsrätt föreskrivs i 2 och 3 kap. i ärvdabalken. Arvsordningen är följande:

  1. Barn. Om barnet har avlidit går arvet till barnbarnen och efter dem till barnbarnsbarnen.
  2. Efterlevande make/maka. Den efterlevande ärver sin make/maka om de var gifta och den avlidne inte har egna barn eller barnbarn.
  3. Föräldrar. Om föräldrarna har avlidit går arvet till syskon och efter dem syskonens barn.
  4. Mor- och farföräldrarna. Om mor- och farföräldrarna har avlidit går arvet till mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Efter dem tillfaller arvet landskapsregeringen. Kusiner hör inte till arvingarna.

När ska landskapsregeringen kontaktas?

Har en person avlidit där det är oklart huruvida det existerar några arvsberättigade och det saknas ett testamente (eller ett testamente över hela egendomen) ska landskapsregeringen kontaktas så snart som möjligt.

I de fall då arvingar saknas men hela egendomen har testamenterats behöver inte landskapsregeringen kallas till bouppteckningen. Landskapsregeringen ska då delges testamentet, ett bouppteckningsinstrument samt en kopia av arvlåtarens ämbetsbetyg av vilket framgår att arvlåtaren har avlidit samt en kopia av en universell testamentstagares ämbetsbetyg av vilket framgår att han eller hon lever.

För att delge landskapsregeringen om ett arvsärende, vänligen fyll i blanketten som finns bifogad här på sidan. Är du osäker på vad du bör göra i det här skedet, tveka inte att ta kontakt med landskapsregeringen!

Egendom överlåts till närstående

I de fall att det finns närstående kan egendomen överlåtas till dessa. Exempel på sådana närstående som här avses är sambo, livskamrat eller avlägsen släkting, vän eller granne som haft en särskilt nära relation med arvlåtaren och exempelvis hjälpt arvlåtaren under en längre tid. En sedvanlig relation mellan avlägsna släktingar eller vänner är dock inte en grund för överlåtelse av egendom. Vad som ska anses vara en närstående behöver prövas i varje enskilt fall. 

Om det föreligger särskilda skäl till att egendom ska behållas i landskapets ägo, kan egendomen överlåtas till en privatperson bara om denne utöver en nära relation med arvlåtaren kan bevisa att en överlåtelse stämmer överens med arvlåtarens yttersta vilja.

Den som anser sig ha stått arvlåtaren nära och vill anhålla om att få egendomen kan sända en fritt formulerad skriftlig anhållan till landskapsregeringen inom ett år från arvlåtarens död.

Egendom överlåts till kommun

När egendom har tillfallit landskapet ska landskapsregeringen underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta. När det gäller fast egendom ska landskapsregeringen dessutom underrätta den kommun där egendomen finns. Överlåtelse av egendom till en kommun baserar sig inte på behovsprövning, och en kommuns och en privatpersons ansökningar konkurrerar inte med varandra.

All sådan egendom som det inte finns anledning att behålla i landskapets ägo eller förutsättningar för att överlåta till arvlåtarens närstående överlåts till arvlåtarens hemkommun. Fast egendom överlåts dock till den kommun där fastigheten är belägen. Kommunen ska alltid trots detta lämna in en anhållan till landskapet om att få överta egendomen.

Beslut

Beslut om att egendom ska överlåtas till någon annan eller behållas i landskapets ägo kan fattas tidigast ett år efter dödsfallet.

Beslutet åtföljs av anvisningar om hur det kan överklagas. De som innehar rätt att besvära sig kan överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter att han eller hon fick del av det. Om ingen har överklagat beslutet inom utsatt tid vinner det laga kraft och kan verkställas.