Public service

Genom public service ska alla medborgare få tillgång till opartisk och mångsidig information. Grundläggande för public service är att den ska vara oberoende i förhållande till både politiska och kommersiella krafter. 

Public service är ursprungligen en engelskspråkig term som numera även finns officiellt upptaget i det svenska språket. På svenska används även begreppet medier i allmänhetens tjänst som beskrivning av public service.  

I landskapsregeringens mediepolitiska program (bilaga) beskrivs public service på följande sätt: 

"Public service har som huvuduppgifter att sakligt och opartiskt granska och beskriva samhället och världen, ta särskilda hänsyn till minoriteters behov, på ett allsidigt sätt förmedla nyheter, försvara demokratins grundidéer, vara en kulturbärare och erbjuda god underhållning samt förmedla nöd- och katastrofmeddelanden från myndigheterna. Etermedier i allmänhetens tjänst ska nå alla lyssnare/tittare på lika villkor. Public service ska också spela en roll för integrationen av nyinflyttade genom lättförstådd nyhetsförmedling, samhällsinformation och debatter."

Ålands Radio och Tv

På Åland har Ålands Radio och Tv i enlighet med landskapslagen (2019:103) om medieavgift ett lagstadgat public service-uppdrag. Utöver detta har bolaget även ett uppdrag att på begäran av räddningsmyndigheterna meddela allmänheten om situationer som kan vara farliga. 

Ålands Radio och Tv är ett oberoende bolag som ägs av landskapet Åland. Bolaget finansieras genom en medieavgift av skattenatur. Du kan läsa mer om medieavgiften här

Ålands Radio och Tv:s hemsida kan du läsa mer om bolaget och dess verksamhet.