Djur, växter och biotoper

I Finland genomförs en uppföljning av hotade arter vart tionde år, och resultatet presenteras i den så kallade röda listan. I den senaste röda listan som publicerades av miljöministeriet och Finlands miljöcentral 2010 framkommer att 10,5% av de finländska arterna är hotade. Det innebär att arterna riskerar att försvinna från landet. Även livsmiljöer (biotoper) kan vara hotade. Här finns länkar bl.a. till röda listan och till den senaste bedömningen av hotade naturtyper.

Invasiva arter är antingen djur- eller växtarter som inte naturligt hör till den ålandska naturen, men som oavsiktligt eller avsiktligt har införts eller själva har invandrat hit. De invasiva arterna är ett hot mot den naturliga biologiska mångfalden. Här hittar du information om vilka invasiva arter vi har i landskapet.

Om du har hittat en intressant växt- eller djurart ser vi gärna att du rapporterar det till Ålands landskapsregering. Det kan handla om en art som t.ex. är utrotningshotad, förklarad som särskilt skyddsvärd i landskapet eller någon av de invasiva arterna. Du kan skicka din rapport till oss genom ett digitalt formulär.

Här kan du också läsa om landskapsregeringens ansvar för djurskydd, om beredskap och bekämpning av smittsamma djursjukdomar och om hur veterinärvården i landskapet är ordnad.