Ställande av säkerhet

En näringsidkare som bedriver resebyråverksamhet måste ställa en säkerhet hos landskapsregeringen som garanterar att betalningar som har gjorts för en paketresa kan återbetalas till resenären vid händelse av researrangörens insolvens. Innan en säkerhet har ställts kan inte tillstånd för resebyråverksamhet beviljas.

En näringsidkare som bedriver resebyråverksamhet ska lämna in en redogörelse för bedömningen av säkerheten minst en gång årligen. Blanketten återfinns på regeringens hemsida och heter ”Budgetuppföljning för föregående period”.

Vad är en godtagbar säkerhet?

Landskapsregeringen bedömer om en säkerhet godkänns eller inte. En säkerhet kan bestå av borgen, annan garantiförbindelse eller försäkring. Utfärdaren av säkerheten måste ha sin hemort i en EU- eller EES-stat och även anses kunna fullgöra betalningsskyldigheten enligt landskapsregeringen. Endast säkerheter som uppgjorts med landskapsregeringens avtalsmallar godkänns. Det får inte göras några avtalsändringar i mallarna. Du hittar mallarna här på sidan.

Säkerheten ska vara tillräckligt stor för att kunna omfatta alla skäligen förutsebara kostnader gjorda av resenärer.

Villkor för säkerhet

Av säkerheten ska det framgå att:

  • landskapsregeringen har rätt att kräva fullgörelse av betalningsförpliktelserna genast om resebyrån blir insolvent.
  • säkerheten kommer att gälla 3 månader från den tidpunkt då landskapsregeringen blivit skriftligt underrättad om att säkerheten ska upphöra.
  • landskapsregeringen kan säga upp säkerheten tre månader efter att det har konstaterats att den som ställt säkerheten inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet.
  • säkerheten ska täcka resenärernas fordringar som uppkommit både under och innan säkerhetens inträde.
  • uppkomna betalningar utifrån säkerheten ska betalas till bankkonton specificerade av landskapsregeringen.