Stöd för hållbart skogsbruk

Landskapsregeringens stöd för skogsbruksåtgärder beviljas utgående från befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer. Stöden kan beviljas enskilda markägare och syftet är att motivera till investeringar i skogsbruksåtgärder som är långsiktiga och som säkerställer ett hållbart skogsbruk. Stöd kan beviljas i enlighet med bestämmelserna om stöd av mindre betydelse (de minimis) som avses i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd kan beviljas för följande skogsbruksåtgärder:

  • Markberedning av förnyelseytor
  • Kompletteringsplantering av skogsodlingar
  • Röjning av plant- och ungskog
  • Bekämpning av rotröta vid gallrings- och förnyelseavverkning
  • Skydds- och iståndsättningsdikning
  • Grundförbättring av skogsbilväg
  • Upprättande av skogsbruksplan

Beroende på skogsbruksåtgärd grundar sig stödet på en plan som uppgörs före arbetet påbörjas eller på en redovisning efter att arbetet utförts. Närmare bestämmelser om de stödberättigade skogsbruksåtgärderna finns i landskapslagen (2015:32) och landskapsförordningen (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk.

Kontakt

Om du har frågor om stödberättigade skogsbruksåtgärder och vilka bestämmelser som gäller för den skogsbruksåtgärd som du avser utföra, kontakta då Henrik Pettersson på landskapsregeringens skogsbruksbyrå.

Du kan också kontakta Ålands Skogsvårdsförening r.f. och den instruktör i föreningen inom vilkens distrikt din skogsfastighet är belägen.

Ålands Skogsvårdsförenings kontaktuppgifter på webbplatsen landsbygd.ax

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 6.8.2018