Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stöd för hållbart skogsbruk

Landskapsregeringens stöd för skogsbruksåtgärder beviljas utgående från befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer. Stöden kan beviljas enskilda markägare och syftet är att motivera till investeringar i skogsbruksåtgärder som är långsiktiga och som säkerställer ett hållbart skogsbruk. Stöd kan beviljas i enlighet med bestämmelserna om stöd av mindre betydelse (de minimis) som avses i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Stöd kan beviljas för följande skogsbruksåtgärder:

  • Markberedning av förnyelseytor
  • Kompletteringsplantering av skogsodlingar
  • Röjning av plant- och ungskog
  • Bekämpning av rotröta vid gallrings- och förnyelseavverkning
  • Skydds- och iståndsättningsdikning
  • Grundförbättring av skogsbilväg
  • Upprättande av skogsbruksplan

Beroende på skogsbruksåtgärd grundar sig stödet på en plan som uppgörs före arbetet påbörjas eller på en redovisning efter att arbetet utförts. Närmare bestämmelser om de stödberättigade skogsbruksåtgärderna finns i landskapslagen (2015:32) och landskapsförordningen (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk.

Stöd för beskogning efter Alfrida

Landskapsregeringen fastställde den 4 februari 2020 principer för särskilt stöd för beskogningsåtgärder efter stormen Alfrida. Avsikten är att stöda restaureringen av de åländska skogsresurserna samt att bistå drabbade skogsägare med ekonomisk hjälp för att återbeskoga områden som förstörts i samband med stormen. Stödet kan ges till markägare som äger skog på Åland och omfattar grundläggande skogsvårdsåtgärder som markberedning, plantor och plantering.

Stödåtgärderna är i kraft under perioden 1.1.2020-31.12.2022, dock under förutsättning att tillräckliga medel anslås i den årliga budgeten för landskapet Åland. Stöd kan även beviljas i efterhand för stödberättigade åtgärder som utförts under 2019.

Landskapsregeringens principbeslut om särskilt stöd för beskogningsåtgärder efter stormen Alfrida hittar Ni under bilagor.

Kontakt

Om du har frågor om stödberättigade skogsbruksåtgärder och vilka bestämmelser som gäller för den skogsbruksåtgärd som du avser utföra, kontakta då Henrik Pettersson på landskapsregeringens skogsbruksbyrå.

Du kan också kontakta Ålands Skogsvårdsförening r.f. och den instruktör i föreningen inom vilkens distrikt din skogsfastighet är belägen.

Ålands Skogsvårdsförenings kontaktuppgifter på webbplatsen landsbygd.ax

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:37
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 15:30