Stöd för hållbart skogsbruk

Landskapsregeringen kan bevilja stöd för skogsbruksåtgärder där syftet är att främja virkesproduktionen och anpassningen till ett förändrat klimat samtidigt som den biologiska mångfalden och skogens sociala funktioner beaktas.

Stöd kan beviljas för följande skogsbruksåtgärder:

  • Markberedning av förnyelseytor på skogsbruksmark
  • Kompletteringsplantering av skogsodlingar (ej naturförnyelser)
  • Röjning av plant- och ungskog
  • Bekämpning av rotröta vid gallrings- och förnyelseavverkning
  • Skydds- och iståndsättningsdikning
  • Grundförbättring av skogsbilväg
  • Upprättande av skogsbruksplan

Bestämmelser om de stödberättigade skogbruksåtgärderna finns på webbplatsen Stöd.ax

Stöd för beskogning efter Alfrida avslutat 

Landskapsregeringen fastställde den 4 februari 2020 principer för särskilt stöd för beskogningsåtgärder efter stormen Alfrida. Avsikten var att stöda restaureringen av de åländska skogsresurserna samt att bistå drabbade skogsägare med ekonomisk hjälp för att återbeskoga områden som förstörts i samband med stormen. De treåriga stödåtgärderna är nu avslutade och totalt har ca 520 ansökningar beviljats drygt 620 000 euro i stöd för plant- och planteringskostnader. Utöver detta har stöd beviljats för markberedning av förnyelseytorna.

Sammanlagt planterades drygt 1,9 miljoner plantor på ca 1 000 hektar skogsmark. Av plantorna utgjordes 52,4 % av tall, 47,4 % av gran och 0,2 % av övriga trädslag.

Kontakt

Om du har frågor om stödberättigade skogsbruksåtgärder och vilka bestämmelser som gäller för den skogsbruksåtgärd som du avser utföra, kontakta då Henrik Pettersson på landskapsregeringens skogsbruksbyrå.

Du kan också kontakta Ålands Skogsvårdsförening r.f. och den instruktör i föreningen inom vilkens distrikt din skogsfastighet är belägen.

Ålands Skogsvårdsförenings kontaktuppgifter på webbplatsen landsbygd.ax