Ombud

Upplever du att du behöver hjälp och stöd angående dina ärenden i kontakt med myndigheter eller upplever ett missnöje med den vård eller service du får så erbjuder samhället olika fristående ombud som du kan kontakta. Ombuden arbetar fristående från kommuner, myndigheter och vårdgivare.

Personligt ombud

Personligt ombud är en person som fungerar som ett stöd för personer med funktionsnedsättning som får hjälp att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Ombudet fungerar som en brygga mellan klienter och myndigheter för att hitta rätt i de olika stödformerna som samhället erbjuder.

Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag fristående från myndigheter och vårdgivare. Personliga ombudet är verksamt på Ålands handikappförbund r.f., Handicampen.

Läs om personligt ombud på Ålands handikappförbunds webbplats

Juridiskt ombud

Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska funktionshinderområdet vars syfte är att ge service till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning. Verksamheten består bland annat av kostnadsfri juridisk rådgivning.

Juridiska ombuden är verksamma på Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f., SAMS.

Läs om juridiskt ombud på SAMS webbplats

Patientombud

Är du missnöjd med den hälso- och sjukvård du fått så kan du kontakta patientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör hälso- och sjukvården. Patientombudsmannen kan även hjälpa dig framställa patientklagomål.

Klientombud

Är du missnöjd med den socialvård du fått så kan du kontakta klientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet som ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården. Klientombudsmannen kan även hjälpa dig med anmärkning eller klagomål.

Diskrimineringsombud

Upplever du att du blivit diskriminerad inom offentlig sektor med anledning av din funktionsnedsättning så kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och göra en anmälan.

Diskrimineringsombudsmannen arbetar för att främja jämlikhet inom offentlig sektor och utreder anmälningar om diskriminering från enskilda personer. Mer information kan du hitta på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Intressebevakare

I handboken Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad kan du hitta information och detaljerade anvisningar om hur du juridiskt i förväg kan bestämma hur skötseln av sådant som gäller en själv blir ombesörjt, ifall man i ett senare skede förlorar sin handlingsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller motsvarande.

Handboken hittar du här intill under Bilagor. 

Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet i landskapet Åland. En person som inte längre förmår sköta sina egna angelägenheter kan få en intressebevakare. Oförmågan kan bero på omyndighet, sjukdom eller långvarig frånvaro eller av någon annan motsvarande orsak.

Förmyndarmyndigheten ger råd och handledning om förfarandet för att skaffa en intressebevakare. Mer information och kontaktuppgifter kan du hitta på Statens ämbetsverk på Ålands webbplats.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats