Släntklippningsfordon i arbete

Röjning och slåtter

Röjning och slåtter

För att upprätthålla god standard av vägområdet utförs klippning, d.v.s. röjning och slåtter, längs lands- och bygdevägar. Klippningen är en del av drift och underhåll av väg. Klippningen upprätthåller god avrinning av regnvatten, fungerande diken, god sikt och en säker samt homogen trafikmiljö med minsta möjliga distraktioner. Utan klippning böjs växtlighet in över körbanan, vilket är störande för speciellt fotgängare och cyklister. Åland har högt viltbestånd och viltolyckor förebyggs genom att avlägsna hög växtlighet invid väg, både för att inte locka vilt att beta och så att djur inte döljs av hög växtlighet.

Tidpunkt för klippning

Klippning görs åtminstone två gånger under sommaren, i Mariehamn görs det i regel mer frekvent. Vid en säsong med snabb tillväxt görs ytterligare klippningar. De mest trafikerade landsvägarna nr 1-4 klipps första gången, ca 2,5 meter brett, med start i början av juni och den andra gången, ca 5 meter brett, med start i mitten av juli. Övriga vägar klipps också en första omgång, ca 1,25 meter brett, i början av juni och andra omgången, ca 5 meter brett, med start första halvan av augusti. Första omgången av samtliga vägar ska vara klar till midsommar. Den andra omgången är mer omfattande eftersom klippningen sträcker sig längre från vägen. Klippning utförs både maskinellt och för hand med röjsåg vid t.ex. räcken, vägmärken och lyktstolpar.

All klippning ska vara utförd till mitten av oktober då arbetet med att placera ut markering för plogning (plogkäppar) ska påbörjas. Tidpunkten för start av klippning är vald så att väghållaren ska hinna klippa samtliga vägrenar. Av den anledningen kan inte tidpunkten för start skjutas fram ytterligare.

Klippning gynnar småblomster och florans mångfald

Klippning är nödvändigt för trafiksäkerhet. Hur tidigt och antal gånger klippning utförs beror på tillväxttakten. Landskapet har en näringsrik jordmån som orsakar en snabb tillväxt vid gynnsam väderlek.

Tidpunkten för klippning har skjutits fram så långt som möjligt för att låta floran hinna blomma, men av säkerhetsskäl är klippningen nödvändig innan växtligheten blir för skymmande. Utan klippning skulle den här typen av flora, fält och ängsblommor, kvävas och ersättas av grövre växtlighet. Eftersom tidsåtgången för klippning är beroende av typ och mängd av växtlighet går det inte att bestämma exakt tidpunkt för vilka vägar man klipper och i vilken takt.

Flora och säkerhet

Under mitten av 90-talet minskades bredden som klipptes för huvudvägarna vid första klippningen från ca 4-5 meter till ca 1,25 meter vilket skulle främja florans mångfald. Försöket visade att viltolyckorna ökade varför bredden ökades till nuvarande 2,5 meter vid första klippningen.