Ekonomisk jämställdhet

Det andra jämställdhetspolitiska delmålet är ekonomisk jämställdhet.

Det innebär att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete och samma ekonomisk självständighet livet ut. Ur jämställdhetsperspektiv är det relevant att i första hand studera hur stora resurser individen direkt förfogar över, dvs den individuella disponibla inkomsten.

Löneinkomsterna skiljer sig mellan kvinnor och män. Män tjänar mer än kvinnor. En förklaring är att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid men det finns också en betydande löneskillnad bland heltidsanställda mellan könen. Kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg, har i genomsnitt lägre löner än mansdominerade. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid, tar ut mer föräldraledighet, är oftare vårdlediga, studerar under längre tid och har högre sjukfrånvaro än män, något som påverkar både löneinkomst och pension.

Män äger också aktier och fastigheter i större utsträckning än kvinnor. Det innebär högre kapitalinkomster för män vilket ökar inkomstskillnaderna ytterligare. Kvinnor har ungefär hälften så stora kapitalinkomster som män. Samtidigt utjämnas skillnaden till viss del av transfereringar, som till exempel barnbidrag, sjukförsäkringar och arbetslöshetsersättningar.

Läs ÅSUBs översikt Skillnader mellan kvinnors och mäns inkomster

ÅSUB:s rapport, tillsammans med årliga lönekartläggningar, bildar underlag för arbetet med att undanröja ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män på Åland. 

Landskapsregeringen översände översikten samt ett meddelande till lagtinget i december 2022:

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet | Ålands lagting (lagtinget.ax)

Här kan du läsa mer om ekonomisk jämställdhet som jämställdhetspolitiskt mål:

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/jamstalldhet-i-sverige/delmal-2-ekonomisk-jamstalldhet/

https://thl.fi/sv/web/jamstalldhet/jamstalldhet-i-finland/arbete-och-utkomst