Investeringsstöd till lantbruket

Landskapsregeringens stöd för investeringar i lantbruket och livsmedelsförädling beviljas utgående från Ålands landsbygdsprogram i Europeiska unionens förordning nr 1305/2013.

Styrande EU regelverk på webbplatsen landsbygd.fi

Stöd beviljas till lantbruk som är lönsamma och konkurrenskraftiga och där målet är att tillgodose konsumenter med högklassiga produkter och producera goda råvaror till livsmedelsindustrin. Stöd beviljas främst för byggnader för husdjursproduktion, lager, täckdikning, skördemaskiner m.m. Investeringen skall vid byggnadsinvesteringar uppgå till minst 5000 euro och i övrigt till minst 2000 euro.

Information om ansökan om stöd finns på webbplatsen stöd.ax

Ansökan

Du kan få hjälp med ansökan vid Ålands hushållningssällskap. Ansökan jämte bilagor lämnas sedan in till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet ”Hyrrä”. För ansökningar skall den elektroniska ansökningstjänsten Hyrrä användas.

Hyrrä - den elektroniska tjänsten för lantbruksstöd

Använd helst Firefox eller Chrome som webbläsare. Rensa cacheminnet och använd privat surfing i enlighet med instruktionerna på webbsidan.

Inget projekt får påbörjas innan det finns beslut om stöd. Alla myndighetstillstånd som bygglov, miljötillstånd eller granskning skall finnas före beslut om stöd. Information finns under bilagor, Regler för investeringsstöd till lantbruket sidan 9.

Till varje kostnad som överskrider 10 000 euro skall minst tre offerter bifogas ansökan i enlighet med bilagan konkurrensutsättning av varor. Du kan även läsa mera i dokumentet "Ansökan" under rubriken bilagor.

Stödform

Stöd beviljas dels som ett bidrag och dels som ett banklån med räntestöd. Bidragsnivån varierar mellan 25-40 % beroende på ändamål. Räntestödslånet kan uppgå till 65 % och beviljas av bank. Landskapsregeringen betalar sedan räntestöd på upp till 3 %. Låntagaren betalar alltid minst en procent. Godkända kostnader för utbetalning följer under rubriken bilaga till stödberättigade utgifter.

Villkor för stödtagare

Stöd kan beviljas enskilda lantbrukare, sammanslutningar eller bolag. Den driftsansvariga skall ha minst tre års erfarenhet eller utbildning inom jordbruk. Den sökande skall ha driftsansvaret genom ägande eller arrende eller vara i beråd att ta över en gård.  Av delägare i ett bolag skall minst hälften uppfylla villkoren för beviljande av stöd. Den sökande skall driva företaget minst 5 år efter utbetalning.

Villkor som gäller gården

Jordbruket det vill säga åker och djurhållning skall från miljöstöd och försålda produkter ge en inkomst om minst 15000 euro senast tre år efter övertagandet. Gården skall uppfylla villkoren för miljöstöd, gödsellager och djurskydd.

Urvalsförfarande

Investeringsstödet strävar till förbättra konkurrenskraften och att öka produktionen. Du skall med en affärsplan påvisa att driften är eller blir konkurrenskraftig. Det är dock viktigt att du i planeringen tar in miljöaspekter. Varje ansökan bedöms efter hur den på verkar lönsamhet, konkurrenskraft och miljön. Urvalet tar sitt avstamp i den affärsplan som du lämnar in i samband med ansökan. Urvalet görs i enlighet med urvalskriterier, se under rubriken urvalskriterier för investeringar i lantbruket.

Kontakt

Om du har frågor om investeringsstöd och vilka bestämmelser som gäller för närvarande, kontakta då landskapsregeringens jordbruksbyrå, Leif Franzell eller Siv Eliasson-Myllykoski.

Du kan också kontakta Pro Agria Ålands Hushållningssällskap.