Projekt Styrning av kost- och nutritionsfrågor i landskapet

Projekt för styrning av kost- och nutritionsfrågor i landskapet är ett 2-årigt projekt som startade i maj 2024 och beräknas pågå till maj 2026. Projektet, vilket är PAF-finansierat, tillhör social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå och omfattar en heltidstjänst som projektledare. 

Syftet med projektet är att koordinera styrningen av kost- och nutritionsrelaterade frågor i landskapet. I Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 beskrivs hur matvanor påverkar befolkningens hälsa. I Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor förtydligas de planerade åtgärderna inom området. 

Dokumenten hittar du under Bilagor här intill.

I inledningen av projektet tar projektledaren tillsammans med en styrgrupp fram en projektplan utifrån angivna aktiviteter med specifika tidsramar, varvid relevanta aktörer konsulteras. Aktiviteter som ska planeras är en övergripande kost- och nutritionsplan för landskapet i linje med folkhälsostrategin, utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och de nya finska näringsrekommendationerna, framtagande av kunskapsunderlag för utveckling av offentliga måltider, kunskapsförmedling och stöd gällande nationella rekommendationer, planering av matvaneundersökningar, åtgärder i anslutning till projekt Barn och ungas hälsa och välmående samt utredning av andra åtgärder för främjande av hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.