Kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023–2026 

Ålands andra trafikförsörjningsprogram fastställdes 5.1.2023. Trafikförsörjningsprogrammet kommer att styra utvecklingen av kollektivtrafiken under programperioden 2023 – 2026. 

Trafikförsörjningsprogrammet hittas under bilagorna. 

Remiss av utkast på Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023 - 2026

Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över förslaget.
Utlåtanden kan inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering antingen per epost eller traditionell post senast tisdagen den 15 november 2022 kl. 16.15. Svaren ska vara märkta med diarienumret ÅLR 2021/8736.

Ålands landskapsregering
Registraturen Pb 1060
22111 Mariehamn

registrator@regeringen.ax

Utkastet på trafikförsörjningsprogrammet hittas under bilagor.

Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 

Ålands första trafikförsörjningsprogram fastställdes 22.4.2021. Trafikförsörjningsprogrammet kommer styra utvecklingen av kollektivtrafiken under programperioden 2022 – 2023. 

Trafikförsörjningsprogrammet hittas under bilagorna. 

Transport på Åland med bussar och färjor

Åland har en smidig kollektivtrafik anpassad för skolelever och arbetspendling. Huvudön är inte är större än 45 km från norr till söder och 50 km från öst till väst.

Kollektivtrafiken

Ålands landskapsregering har enligt landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster ett ansvar att fastställa omfattningen av och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik utbetalas av landskapet. Grundat i detta ansvar har Beställaren upphandlat kollektivtrafik för både tät- och landsorten.

Landskapsregeringen har upphandlad trafik i tätorten som kör på 5 linjer; norra, södra, östra, västra och Järsö medan landsortstrafiken är uppdelad på 7 huvudlinjer.

Avtal med entreprenörer

Tätortstrafiken

Norra-, Södra-, Östra-, Västra- och Järsölinjen (N, S, Ö, V och J)

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 30.06.2023
Option 1: 31.12.2023
Option 2: 30.06.2024

Landsortstrafiken

Linje 1, 5, 6 och 7

Entreprenör: Williams Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Linje 2-3-4, 2, 3 och 4

Entreprenör: Viking Line Buss Ab
Avtalet startar: 01.01.2022
Avtalet gäller till: 31.12.2023
Option 1: 31.12.2024
Option 2: 31.12.2025

Framtiden

Nuvarande lag som berör kollektivtrafiken trädde i kraft 1.9.2019. Som bäst pågår trafiken enligt det trafikförsörjningsprogram som landskapsregeringen har tagit fram för trafikåren 2022-2023 samtidigt som ett nytt trafikförsörjningsprogram ska tas fram för att utforma en grund för hur den åländska kollektivtrafiken för de följande kommande åren ska se ut.

Information om skärgårdsfärjorna på Ålandstrafikens webbplats

Information om stadsbussen på Viking Line Buss webbplats

Information om stadsbussen på Mariehamns stads webbplats

Viking Line Buss webbplats

Williams Buss webbplats