Missnöjd med beslut?

Besvär

Besvärsanvisning ska fogas till ett beslut som får överklagas genom besvär. Du får vanligtvis anföra besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I vissa särskilda fall finns besvärsförbud och landskapsregeringen ska då informera dig om detta. Om domstolen anser att landskapsregeringens beslut inte uppfyller i lag stadgade krav kan domstolen upphäva landskapsregeringens beslut. Landskapsregeringen måste då handlägga ärendet på nytt. 

I vissa ärenden anförs besvär inte hos högsta förvaltningsdomstolen; besvär över beslut som landskapsregeringen fattat i upphandlingsärenden över EU:s tröskelvärden anförs hos marknadsdomstolen, och besvär över beslut som landskapsregeringen fattat i pensionsärenden anförs hos försäkringsdomstolen. Besvär över beslut som har fattats av myndigheter under landskapsregeringen anförs hos Ålands förvaltningsdomstol, likaså om det i lag stadgas att Ålands förvaltningsdomstol ska vara besvärsinstans. Det framgår ur besvärsanvisningen som fogas till beslutet vilken domstol som är rätt besvärsinstans.

Besvär till exempelvis högsta förvaltningsdomstolen, försäkringsdomstolen samt marknadsdomstolen kan även anföras elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. För närvarande är det inte möjligt att använda e-tjänsten vid besvär till Ålands förvaltningsdomstol.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Rättelse av beslut

Du kan även begära att landskapsregeringen rättar sitt beslut. Landskapsregeringen kan även själv ta initiativ till att beslut rättas. Om ett beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, får landskapsregeringen undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. Du måste begära om rättelse av ett fel inom fem år från det att beslutet fattades. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas. Partens samtycke behövs dock inte, om felet är uppenbart och det har förorsakats av partens förfarande.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen

Du kan även vända dig till justitiekanslern och justitieombudsmannen. Båda övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lag i sin verksamhet.

Justitiekanslerns webbplats

Justitieombudsmannens webbplats