Beskattning av privatpersoner

Landskapets respektive rikets beskattningsbehörighet

Landskapet har behörighet att lagstifta om den kommunala inkomstbeskattningen av privatpersoners förvärvsinkomster och andra skatter som tillkommer kommunen.  Landskapet kan även ta ut tilläggsskatt på privatpersoners inkomstskatt, och genom detta är det möjligt för landskapet att höja skattesatserna inom förvärvsinkomstbeskattningen och kapitalbeskattningen för privatpersoner. I dagsläget är det dock enbart staten och kommunerna som beskattar privatpersoner.

Riket har behörighet att lagstifta om alla andra skatter än de skatter som tillkommer de åländska kommunerna.

Avvikelser i den åländska beskattningen

Privatpersoner med hemort i landskapet är skyldiga att betala statsskatt enligt inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och kommunalskatt enligt kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland på sina förvärvsinkomster. I praktiken innebär det att inkomstskattelagen reglerar beskattningen med i huvudsak följande avvikelser enligt kommunalskattelagen.

Resekostnadsavdraget

Skattskyldiga i landskapet får göra avdrag i kommunalbeskattningen för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med allmänt fortskaffningsmedel samt för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med annat slag av fortskaffningsmedel. Kostnaderna får avdras till ett belopp av högst 6 000 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 600 euro.

Om mer än hälften av de avdragsberättigade kostnaderna utgörs av kostnader för resor med allmänt fortskaffningsmedel, får dock även den del av kostnaderna som understiger 600 euro dras av. Kostnaderna för resor med annat slag av fortskaffningsmedel än allmänt fortskaffningsmedel beräknas enligt de grunder som skatteförvaltningen bestämmer med stöd av 93 § 2 mom. inkomstskattelagen.

Resekostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är även kostnader som den skattskyldige fått genom att han eller hon på grund av kommunikationsförhållandena varit tvungen att hyra bostad på annan ort i landskapet där arbetsplatsen är belägen. Med sådana kommunikationsförhållanden mellan arbetsplatsen och bostaden i hemkommunen avses anlitande av frigående färja eller en restid som under normala förhållanden är längre än tre timmar tur och retur.

Om inte de verkliga kostnaderna är lägre får hyreskostnaderna dras av till ett belopp om högst 6 euro och 90 cent per kvadratmeter per månad och till den del den förhyrda bostadens storlek inte överstiger 30 kvadratmeter.

Sjukdomskostnadsavdraget

Den skattskyldige har rätt att vid kommunalbeskattningen till fullt belopp göra avdrag från nettoförvärvsinkomsten för egna och familjemedlemmars sjukdomskostnader som överstiger 100 euro. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 15 000 euro efter det att de naturliga avdragen har gjorts, får avdrag göras för ett belopp som motsvarar 50 % av de sjukdomskostnader som överstiger 100 euro. För makar gäller dock att avdrag från förvärvsinkomsten får göras för sjukdomskostnader som sammanlagt överstiger 200 euro och avdraget får göras till fullt belopp om makarnas sammanlagda nettoförvärvsinkomst inte är högre än 22 500 euro.

För sjukdomskostnader som föranletts av sjukhusvistelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte intagningen skett på grund av inhemsk läkares remiss, har skattskyldig rätt att vid kommunalbeskattningen göra avdrag från förvärvsinkomsten med högst 300 euro, makar dock sammanlagt med högst 600 euro. Om skattskyldig under skatteåret försörjt barn som före skatteårets ingång inte har fyllt 17 år skall i detta moment avsett belopp höjas med 70 euro för varje sådant barn.

Avdrag får inte göras för resekostnader till läkare, sjukhus eller till en med sjukhus jämförbar inrättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling av sjukdom om resan företas utan remiss eller ordination från inhemsk läkare.

Avdrag för inte göras för kostnader som ersätts på grund av försäkring eller av annan orsak.

Studieavdrag

Skattskyldiga på Åland har enligt 21 § 2 mom. utöver studiepenningavdraget i mom. 1, rätt att dra av 340 euro för varje termin under vilken hon eller han erhållit undervisning på grundskolenivå eller bedrivit studier som huvudsyssla vid en högskola eller annan läroanstalt i landet eller utomlands.

Studielåneavdrag

Med studielån avses av kreditinrättning beviljat lån för vilket Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, landskapsregeringen eller studiestödsnämnd som tillsatts av landskapsstyrelsen beviljat landskapsborgen och räntestöd enligt landskapslagen (1972:48) om studiestöd eller landskapsborgen enligt landskapslagen (1995:94) om studiestöd och som lyfts för studier som har inletts före den 1 augusti 2005.

Som studielåneavdrag får avdras det belopp vilket den skattskyldige till kreditinrättning erlagt som amortering på studielån. Avdraget får dock utgöra högst 500 euro per kalenderår. Studielåneavdraget får göras för amorteringar som erlagts under det kalenderår under vilket kapitaliseringen av räntan har upphört och under de följande fyra kalenderåren när amortering görs. Avdraget får göras från den beskattningsbara inkomsten det år under vilket amorteringar erlagts. Studielåneavdraget beviljas för högst fem år för en och samma skattskyldig.

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Avdraget för sjöarbetsinkomst i den åländska kommunalbeskattningen skiljer sig från det enligt inkomstskattelagen så att sjömän som tjänstgör på en landskapsfärja inte har avdragsrätt för sjöarbetsinkomst som förvärvats genom anställning vid landskapsfärja. Kostnaderna för inkomstens förvärvande som hänför sig till detta arbete kan dock dras av.

Övriga avvikelser

Barnavdraget och avdrag för nedsatt betalningsförmåga p.g.a. kostnader för sjukdom finns genom statsbeskattningen även i landskapet men har inte införts i den åländska kommunalbeskattningen.

Skatteförvaltningens webbplats

Finlex, Den offentliga portalen för rättsinformation