Skyddshemstjänster på Åland

Lagtinget antog i slutet av 2015 en landskapslag (2015:117) om skyddshem, enligt vilken landskapsregeringen finansierar skyddshemstjänster för hela landskapet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2016, och en landskapsförordning om skyddshemspersonal (2015:118) trädde i kraft samma datum. Landskapsregeringen ska enligt lagen sörja för att det finns tillgång till tillräckliga skyddshemstjänster i förhållande till behovet för invånare i hela landskapet, ingå avtal om produktion av skyddshemstjänster samt ansvara för styrning och samordning av skyddshemsverksamheten.

På Åland finns endast en producent av skyddshemstjänster, Tallbacken (Kommunernas socialtjänst k.f.-KST). Avtal har ingåtts med Mariehamns stad till 31.12.2021. Utifrån anslaget i landskapsbudgeten fattas sedan årligen beslut om den summa som tilldelas skyddshemsproducenten.

Läs mer om skyddshemmet Tallbacken (även kontaktuppgifter) på Kommunernas socialtjänsts webbplats

Vad är skyddshemstjänster?

De tjänster som erbjuds på ett skyddshem är omedelbar krishjälp, skyddat boende dygnet runt samt psykosocialt stöd, rådgivning och vägledning som skyddshemmet i akuta situationer erbjuder dem som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld.

Den öppenvård som inte hör till det akuta krisskedet är fortsatt ett kommunalt ansvar och kommunerna är fortsättningsvis skyldiga att tillhandahålla och bekosta annan socialvård som man kan vara i behov av med anledning av våld i nära relationer. Där ingår även det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. Psykiatrins ansvar är att ge stöd till den som drabbas av psykisk ohälsa som en följd av våldsutsatthet.

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer avses händelseförlopp under vilka någon utövar våld mot en nuvarande eller före detta partner, sitt barn eller partnerns barn, sin förälder, annan nära släkting eller annan närstående.

Med våld avses en otillåten kränkning som orsakar eller kan orsaka fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller lidande för den som utsätts för gärningen, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande.

Vem kan vända sig till skyddshemmet?

Skyddshemstjänster erbjuds åt personer som har blivit utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld och åt medföljande minderåriga barn. Skyddshemstjänster kan även tillhandahållas i fall som kan jämställas med våld i nära relationer för att hjälpa personer som behöver hjälp, om hjälpen motsvarar offrets behov av hjälp och om hjälpen inte orsakar skada eller medför fara för andra som befinner sig i skyddshemmet.

Oavsett hemkommun kan man söka stöd hos skyddshemmet. Man kan vara anonym när man vänder sig till skyddshemmet.