Polisväsendet

Enligt självstyrelselagen för Åland hör allmän ordning och säkerhet, med vissa undantag, till landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapsregeringen bereder lagstiftning om polisväsendet. 

På Åland sköts polisförvaltningen av Ålands polismyndighet som är underställd landskapsregeringen. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Polisens uppgift är att trygga människors säkerhet och den allmänna ordningen under alla omständigheter och tider. Polisen förebygger och utreder brott samt för dem till åtalsprövning. På polismyndighetens hemsida hittar du mer information om verksamheten.

Polismyndigheten har även till uppgift att sköta mottagandet av nödmeddelande och alarmering av räddningsenheter på Åland. För skötseln av dessa uppgifter finns en alarmcentral vid polismyndigheten. På landskapsalarmcentralens hemsida hittar du mer information om verksamheten.