FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 10 juni 2016 trädde Förenta nationernas konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och protokollet i kraft i Finland och på Åland.

Läs om konventionen på Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättnings webbplats

Ålands genomförande av CRPD 2018, första rapportering

I maj 2018 antog Ålands landskapsregering sin första rapport om genomförande av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten utgör en del av Finlands första periodiska rapportering till FN:s kommitté augusti 2019.

Läs rapporterna här intill under Bilagor.

Hur vi gör Åland tillgängligt

Arbetet med funktionshinderspolitiken har sin bas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006.

Konventionens syfte är att undanröja de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt.

FN konventionen och dess fakultativa protokoll ratificerades den 11 maj 2016.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland likställs ett tillgängligt samhälle med ett hållbart samhälle. Fyra internationellt använda hållbarhetsprinciper och FN:s 17 globala hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030) utgör ramverk för inriktningen av utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

  • Strategiskt utvecklingsmål 1

    – Välmående människor vars inneboende resurser växer

    Närmiljön är välkomnande och tillgänglig för alla. Trygghet, välplanerade bostadsområden och servicepunkter, närhet till grönska och en omgivning som uppmuntrar till samvaro, kultur, utomhusvistelse och lek är prioriterad i all samhällsbyggnad.

  • Strategiskt utvecklingsmål 2

    – Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

    Samhället år 2030 är tillgängligt för alla, och både boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning beaktas i alla samhällsområden. Inflytande och delaktighet i all samhällsbyggnad, planering och utformning av fysiska strukturer prioriteras högt, med en kontinuerlig och inkluderande dialog.

Ett tillgängligt Åland

Våren 2022 antog Ålands landskapsregering ”Ett tillgängligt Åland”, ett åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2022-2025 med fokus på ökad tillgänglighet. Åtgärdsprogrammets tyngdpunkt ligger på landskapsregeringens egen förvaltning.