Arbetsförmedling av annan än landskapet

Den här sidan innehåller endast allmän information och är inte heltäckande. Lagstiftningen om arbetsförmedling av annan än landskapet ingår i landskapslagen (2006:11) om arbetsförmedling av annan än landskapet.

Landskapslagen (2006:11) om arbetsförmedling av annan än landskapet i Ålex

Vad är privat arbetsförmedling?

Om annan än landskapet avser att bedriva arbetsförmedling på Åland krävs det tillstånd av landskapsregeringen. Med arbetsförmedling avses även annan service i anslutning till sökande av arbete som är oberoende av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och som tillhandahålls av fysiska eller juridiska personer samt uthyrning av arbetskraft.

Både juridiska och fysiska personer ska ansöka om rätt att bedriva arbetsförmedling. Tillstånd att bedriva arbetsförmedling beviljas av landskapsregeringen för högst fem år i sänder och kan begränsas till att gälla arbetsförmedling inom en viss sektor av arbetslivet. I tillståndet anges de villkor på vilka arbetsförmedlingen får bedrivas.

Den som beviljas tillstånd att bedriva arbetsförmedling får inte ställa minderårig arbetskraft till förfogande för sådant arbete som är förbjudet enligt särskilda bestämmelser.

Landskapsregeringen har rätt att låta inspektera arbetsförmedlingsverksamhet för vilken tillstånd har beviljats. Landskapsregeringens inspektör ska beredas tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs och tillgång till de handlingar och räkenskaper som rör arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor

En enskild person kan beviljas rätt att bedriva arbetsförmedling om denna får utöva näring enligt landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och har förutsättningar och egenskaper som garanterar en regelbunden och ändamålsenlig ledning av arbetsförmedlingen.

En juridisk person kan beviljas rätt att bedriva arbetsförmedling om denna får utöva näring enligt landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och har en ansvarig föreståndare som uppfyller villkoren ovan för enskilda personer.

Landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring i Ålex

Svenska som verksamhetsspråk

Vid bedrivande av arbetsförmedling ska verksamhetsspråket vara svenska.

Hur ansöker man om tillstånd för privat arbetsförmedling?

Sökanden fyller i och skickar in det digitala ansökningsformuläret, se rutan Blanketter här intill.

Avgiften för ansökan om tillstånd för privat arbetsförmedling är 324 euro.

Återkallande av tillstånd

Landskapsregeringen kan återkalla tillstånd att bedriva arbetsförmedling om den som beviljats tillståndet har överträtt lag eller i tillståndet föreskrivna villkor eller senare meddelade anvisningar eller om missbruk i dess arbetsförmedlingsverksamhet har yppats.