Integrationslagen

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling. De inflyttades levnadsförhållanden ska på centrala delområden (inkomst, utbildning, sysselsättning och deltagande) vara på samma nivå som den övriga befolkningens.

Lagstiftning

Landskapslagen om främjande av integration (ÅFS 2012:74) trädde i kraft 1.1.2013 och kompletteras av tillämpningsanvisningar som trädde i kraft den 24.1.2013.

Stöd för frivilliga studier, ändring av integrationslagen 1.1.2016 (ÅFS 2015/60).