Samhällsplanering

Samhällsplanering

Landskapsregeringen utövar den allmänna tillsynen över kommunernas planläggning, samt bistår kommunerna i deras planläggning. Landskapsregeringen ger även utlåtande över kommunernas detalj- och generalplaner.

Landskapsregeringen kan vid behov fatta beslut om markanvändning för viktiga samhällsfunktioner såsom trafiknät, hamnar, flygfält, energiproduktion, energiöverföring och avfallshantering.

Landskapsregeringen har fattat beslut om vilka planbeteckningar som ska användas på Åland vid planläggning. Du hittar ytterligare information i bilagorna.