Vägar, broar, hamnar och farleder

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar. Det innebär att vi har ansvar för driften av och underhållet på vägarna. Allmänna vägar är landsvägar och bygdevägar. Det finns också kommunalvägar, och de är respektive kommun väghållare för. På kommunernas begäran kan landskapsregeringen inrätta och dra in kommunalvägar.

Begränsningar i det åländska vägnätet är tunneln vid Färjsundet och Lemströms kanal. Maximal höjd som är tillåten i tunneln är 4,40 meter. Lemströms kanal och svängbro är öppen för sjötrafik under sommarsäsongen, du hittar de ordinarie öppethållningstiderna på sidan Begränsningar i vägnätet. I landskapet finns också ett antal broar med viktbegränsning.

Ålands landskapsregering är Finlands näst största farledshållare efter Trafikverket. Vi ansvarar för drift och underhåll av ca 480 km grunda farleder i den åländska skärgården. Till grunda farleder räknas de farleder som har ett farledsdjup på 4,0 m och grundare. De grunda farlederna används främst av mindre tonnage och fritidsbåtar.