Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vägar, broar, hamnar och farleder

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar. Det innebär att vi har ansvar för driften av och underhållet på vägarna. Allmänna vägar är landsvägar och bygdevägar. Det finns också kommunalvägar, och de är respektive kommun väghållare för. På kommunernas begäran kan landskapsregeringen inrätta och dra kommunalvägar.

Begränsningar i det åländska vägnätet är tunneln vid Färjsundet och Lemströms kanal. Maximal höjd som är tillåten i tunneln är 4,40 meter. Lemströms kanal och svängbro är öppen för sjötrafik under sommarsäsongen, du hittar de ordinarie öppethållningstiderna på sidan Begränsningar i vägnätet. I landskapet finns också ett antal broar med viktbegränsning.

Ålands landskapsregering är Finlands näst största farledshållare efter Trafikverket. Vi ansvarar för drift och underhåll av ca 480 km grunda farleder i den åländska skärgården. Till grunda farleder räknas de farleder som har ett farledsdjup på 4,0 m och grundare. De grunda farlederna används främst av mindre tonnage och fritidsbåtar.

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:57
Uppdaterad 6.2.2020 kl. 10:58