Stöd för lärande och skolgång

Stödet för elevens lärande och skolgång ordnas på tre olika nivåer - allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Stödbehovet ska regelbundet följas upp och vid behov anpassas genom att stödet ökas eller minskas.

Stör för lärande och skolgång, schematisk bild

Stöd för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet, för vissa grupper och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till adekvat handledning och stöd. Tidiga insatser för att stöda elevens lärande är viktiga. Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande. Skolans ledning har ett särskilt ansvar för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och andra berörda.

Stödet för lärande och skolgång omfattar även särskilt begåvade barn som behöver större utmaningar och differentiering för att upprätthålla sin studiemotivation och utvecklas i enlighet med sin potential.

Skolan ska, med tanke på fortsatta studier och arbetsliv, ägna särskild uppmärksamhet åt sina elever i behov av särskilt stöd. Skolans huvudman ska reservera tillräckliga medel för att säkerställa att skolan har nödvändiga resurser och att personalen har goda kunskaper och möjlighet till fortbildning om inlärningssvårigheter och funktionsvariationer hos elever.   

Ett avgångsbetyg från grundskolan med godkända läroämnen är en signal till den mottagande skolan att grundskolans kunskaper har inhämtats och att eleven har förutsättningar att klara en vidareutbildning. Om eleven haft anpassad lärokurs i något ämne ska det tydligt framgå av avgångsbetyget, och en redogörelse över hur anpassningen har sett ut och på vilka grunder bedömningen har skett ska bifogas avgångsbetyget.

Länk till folder Stöd för lärande och skolgång

Elevhälsa

Elevhälsa är en viktig del av grundskolans verksamhet. Eleven har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. Målsättningen med elevhälsan att skapa grundförutsättningar för elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, skydda den psykiska hälsan och förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela skolgemenskapen. Målet är att arbeta förebyggande och att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att upprätthålla en elevhälsa som stödjer hela verksamheten. Utöver det har eleverna också lagstadgad rätt till individuella elevhälsotjänster så som kurators- och psykologtjänster. I elevhälsans arbete ingår också att se till verksamhetens handlingsförmåga i problem-, olycksfall- och krissituationer.

Varje skola ska ha en plan för elevhälsans arbete. Planen baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola (2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur elevhälsan ska genomföras, utvärderas och utvecklas.

Länk till anvisningar för uppgörandet av elevhälsoplan