Släktutredning

Landskapsregeringen har inte rätt att sköta andra dödsbon än dödsbon efter personer som inte har efterlämnat arvingar. En släktutredning bör därför ha gjorts innan landskapsregeringen inleder ett arvsärende. Släktutredningen är en obruten kedja av ämbetsbetyg från den avlidnes 15:e levnadsår till och med personens död. Vem som helst kan göra en släktutredning. Ämbetsbetyg kan samlas in av den i vars intresse det är att hitta en rättsinnehavare som kan besluta om dödsboets ärenden. I sista hand är det polisen som är skyldig att hitta rättsinnehavaren om ingen annan gör det. Ämbetsbetyg kan hämtas från församlingarna eller Statens ämbetsverk på Åland.