Landskapsregeringens upphandlingar

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig upphandling är fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad.

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Upphandlingen är idag decentraliserad. Det innebär att olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

Enligt landskapslagen om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Landskapsregeringen har egna anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde. Dessa anvisningar gäller för landskapsregeringen och alla underställda myndigheter utom Ålands hälso- och sjukvård. Dessutom finns en handbok som är vägledande för landskapsförvaltningens samtliga upphandlingar. Handboken beskriver också hur upphandling går till inom förvaltningen.

Alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar finns samlade i plattformen e-Avrop.

Landskapsregeringens upphandlingar på e-Avrop

Ålandsportalen på e-Avrop.com med de underställda myndigheternas och andra åländska offentliga verksamheters upphandlingar