Naturvården - Avslutade projekt

Naturinventeringar

Miljöbyrån-naturvården administrerar och upphandlar varje år naturinventeringar inom flera naturreservat och Natura 2000-områden samt olika art- och biotoputredningar som används som underlag i samband med utformandet av skyddsbestämmelser, upprättande av och uppdatering av förvaltnings- och skötselplaner för olika typer av skyddade områden, biotoper och lagskyddade och horade arter.

Under ”Bilagor” här intill hittar du rapporterna för naturinventeringar inom naturreservat och Natura 2000-områden från och med år 2015.

Kartering av marina Natura 2000 habitat kring Åland

Ett projekt med EU-finansiering: Kartering av marina Natura 2000 habitat kring Åland

Projektet arbetade med inventeringen av de marina habitaten kring Åland och var ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi/Husö biologiska station, Geologiska forskningscentralen och Ålands landskapsregering/Miljöbyrån-naturvård under perioden juli 2016- juni 2020 :

  1. Med geografiska informationssystem (GIS) söktes potentiella platser för rev, sandbankar och laguner. För arbetet krävdes ny och uppgraderad information om olika omgivningsparametrar.
  2. För att verifiera områden som hittas med hjälp av GIS och för att kontrollera att de har de typiska arterna som beskrivs för Natura 2000 habitat, utfördes fältarbeten.

Genom projektet påbörjades arbetet med att inom Åland identifiera/verifiera de områden som för sina arter och naturtyper är mest värdefulla samt förekomstplatserna för arter i behov av särskilt skydd. Kartering behövs dels med tanke på det allmänna tillståndet i de marina områdena, samhällsplanering och förebyggande av katastrofer i den marina miljön, dels för att svara mot olika typer av internationella åtaganden i fråga om marina områden.

Genom att göra karteringen på samma sätt som har gjorts i VELMU (Kartering av undervattensmiljön som har gjorts i Finland) uppnås en stor nytta för samhället samtidigt som behovet av att verifiera vissa specifika förekomster tillgodoses. Forskningen tjänar på detta sätt hela samhället Åland; det bidrar till lättillgänglig information åt den enskilda individen samtidigt som den ger viktigt underlag med tanke på olika internationella åtaganden som berör Åland.

Den allmänna samhällsnyttan som genereras av projektet är således omfattande och viktig för en hållbar utveckling, bland annat vad gäller det strategiska utvecklingsmålet 4 Ekosystem i balans och biologisk mångfald. Projektet bidrar även med underlag till fortsatt forskning och utveckling.

Projektet finansierades av den Europeiska Havs- och fiskerifonden och landskapsregeringens operativa program.

Länk till projektrapporten (engelsk text):

Kartering av marina Natura 2000 habitat på Åland - Slutrapport

Länk till artikel om domer i Lumparn (engelsk text):

The distribution and characterization of gas domes in Lumparn Bay, Åland Islands, northern Baltic Sea

Övriga avslutade projekt: Uppföljning av naturens mångfald

Naturinventeringar för att generera underlag för utvärderingen av lantbrukets effekter på naturens mångfald genomförs för att bedöma effekterna av vissa miljöstödsåtgärder inom landsbygdsutvecklingsprogram för Åland samt för att samla in specifikt underlag för politiska beslut riktade till lantbruket.

Uppdraget avser uppföljningsarbete enligt ett rullande schema inom referensrutor runt om Åland.  Detta innefattar dels en fortsatt uppföljning av 10 tidigare provrutor à en kvadratkilometer i jordbruksmiljön, dels en uppföljning av inventeringar av ytterligare 26 naturbeten. Inom provrutorna och naturbetena följs utvecklingen upp av kärlväxtfloran, fågelpopulationer och dagfjärilpopulationer. Dessutom läggs fokus på mossor och lavar, andra insekter än dagfjärilar, såsom hålträdslevande insekter, humlor och dynglevande skalbaggar. Varje år karterades 12 områden varav 3-4 utgjordes av provrutor och 8-9 av naturbeten enligt landskapsregeringens anvisningar.  

Tidigare uppföljningar av miljöersättningar och deras effekter för den biologiska mångfalden på Åland

Se följande länkar:

Naturens mångfald i jordbruksområden på Åland och utvärderingen av jordbrukets miljöstöds inverkan (2005)

Utvecklingen av naturens mångfald i jordbruksmiljön på Åland 2002–2011