Tidsgränser

Ett nätföretag ska så fort det anses lämpligt lämna information om nytt infrastrukturprojekt till informationspunkten. En fastslagen tidpunkt för det finns inte då det kan bero på hur långt planeringen framskridit och när behövliga tillstånd erhållits. Nätföretaget bedömer själv när det anses lämpligt att presentera projektet. Utgångspunkten är dock att det ska ske så tidigt som möjligt.

Ett bredbandsföretag ska anmäla Intresse att delta i nytt infrastrukturprojekt så tidigt som möjligt, dock senast en månad efter nätföretagets ansökan om tillstånd, vilket kan vara något senare än nätföretaget informerat om projektet på informationspunkten.

Om ett nätföretag inte besvarar ett bredbandsföretags begäran om samnyttjande kan ärendet föras till tvistlösningsmyndigheten en månad efter att begäran framfördes. Om ett nätföretag besvarar begäran men parterna inte överenskommit om villkor för en nyttjanderätt inom två månader, kan bredbandsföretaget som framfört begäran föra ärendet till tvistlösningsmyndigheten. Beroende på en tvists omfattning eller andra särskilda omständigheter ska tvistlösningsmyndigheten besluta inom två månader efter att ett ärende inkommit.