Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att på lika villkor ta tillvara flickors, kvinnors, pojkars och mäns resurser, kunskaper och erfarenheter och därmed även öka förutsättningarna för hållbar tillväxt och ett hållbart samhälle.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors, kvinnors, pojkar och mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och den ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället.

Här finns mera information om jämställdhet och jämställdhetspolitik: Jämställdhet - THL

Webbplatsen för jämställdhet ger aktuell forskningsbaserad information om jämställdhet och kön. Webbplatsen stödjer beslutsfattandet, främjandet av jämställdhet, uppföljningen av jämställdhetspolitiken och förverkligandet av medborgarnas rättigheter.

Centret för jämställdhetsinformation vid THL (Institutet för hälsa och välfärd) är en riksomfattande informationstjänst som förmedlar information om jämställdhet och könsforskning.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en övergripande strategi som syftar till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I arbetet med jämställdhetsintegrering av olika verksamheter kan en mängd metoder användas. Här hittar du exempel på sådana:

För dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Vägledning i jämställdhetsintegrering för myndigheter

På med könsglasögonen - Guide för integrering av könsperspektivet och analys av könskonsekvenserna för offentlig förvaltning

Genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde men detta utesluter inte aktivt jämställdhetsarbete i form av projekt eller särskilda insatser för att motverka könsdiskriminering.

Nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet

Det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna. Utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd är Ålands representant i nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM).

Den nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet (ÄK-JÄM) har som uppdrag att bereda och följa upp ärenden på prioriterade områden. Specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson är Ålands representant i ÄK-JÄM.

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.

Mer om NIKK - Nordisk information för kunskap om kön