EMSP-NBSR-Biodiversea-ÅlandSeaMap-logos

Pågående projekt

Rent vatten 2030

Projektet Rent vatten 2030 pågår från år 2023 till och med 2026 och har som målsättning att höja den ekologiska statusen ett steg i tolv sjöar och havsvikar på Åland. Särskilt prioriterade är dricksvattentäkterna Markusbölefjärden, Långsjön, Toböle träsk och Lavsböle träsk. Övriga vattenförekomster är Östra och Västra Kyrksundet, Vargsundet, Träsk-Finbyviken, Bertbyvik, Kaldersfjärden, Jomalaviken och Ämnäsviken. För att höja statusen och förbättra vattenkvaliteten ska åtgärdsplaner tas fram för var och en av vattenförekomsterna och konkreta åtgärder ska utföras. Den förbättrade vattenkvaliteten ska ha nåtts år 2030.

De flesta av vattenförekomsterna inom projektet har övergödningsproblematik. För att få bukt med övergödningen är det viktigt att göra åtgärder för att minska både den externa och den interna belastningen av näringsämnen. Den externa belastningen kan begränsas genom att exempelvis anlägga olika typer av retentionsdammar, uppdatera vattenskyddsföreskrifter samt minska antalet bräddningar från avlopp. Den interna belastningen kan minskas genom att fastlägga mobila former av fosfor i bottensedimentet, skörda vass, syresätta syrefria bottnar samt utföra fiskevårdsåtgärder.

Projektplanen Rent vatten 2030 och bilagan Exempel åtgärdsplan Träsk-Finbyviken hittar du under ”Bilagor” här intill.

Kontaktperson:
Projektledare Caroline Karlsson
Telefon: +358 18 25588
E-post: caroline.karlsson@regeringen.ax

eMSP NBSR

Projektet eMSP NBSR (Emerging Ecosystem-Based Maritime Spatial Planning Topics in North and Baltic Sea Regions) möjliggör för havsplaneringsmyndigheter och beslutsfattare i de berörda regionerna att effektivt lära av varandra genom att tillsammans identifiera problem och lösningar relaterade till havsplaneringsprocesser. Inom projektet finns fem olika grupper som arbetar med havsplanering utgående från olika teman:

 • Havsförvaltning
 • Ekosystembaserad havsplanering
 • Hållbar blå ekonomi
 • Tillsyn och utvärdering av havsplaneringen
 • Datahantering- och optimering

De tematiska grupperna arbetar både individuellt och tillsammans med övergripande frågeställningar och en central del i projektet är att införliva arbetet med EU:s gröna giv och klimatarbetet i havsplaneringen. Arbetet sker med en metod kallad ”community of practice”, ett samarbetsforum där deltagare kan delta och bidra på olika nivåer, utifrån behov och möjligheter.

Ålands landskapsregerings uppgift är dels att koordinera de fem tematiska grupperna, dels att delta aktivt i flera grupper. Inom gruppen för ekosystembaserad havsförvaltning driver vi en fallstudie som undersöker och främjar samarbetet och koordineringen av havsplaneringprocesser och inrättandet av marina skyddsområden i projektets medlemsländer. 

Målet med projektet är att:

 • Stöda samordning av marina policys och havsplaner i Nordsjön och Östersjön.
 • Stöda fortsatt utveckling av havsplanering för att identifiera och hantera nuvarande och framtida utmaningar.
 • Öka kapaciteten hos ansvariga myndigheter för att möta dessa utmaningar.
 • Skapa en plattform där havsplanerare kan mötas och lära av varandra i det framtida gränsöverskridande arbetet med marin områdesplanering.

Projektet har 15 partners från 9 olika länder/regioner runt Östersjön och Nordsjön. Den övergripande projektkoordineringen utförs av RVO (Netherlands Enterprise Agency) i Nederländerna. Projektet löper från den 1 september 2021 till den 30 juni 2024. Projektets totala budget uppgår till 3 123 394 EUR, varav 80 procent (2 469 146 EUR) utgör EU-bidrag.

Läs mer på projektets hemsida: https://www.emspproject.eu/

Kontaktperson:
Projektkoordinator Annica Brink
Telefon: +358 18 25542
E-post: annica.brink@regeringen.ax

LIFE-IP BIODIVERSEA

Under de kommande åren (2021–2029) görs en stor satsning på skyddet av Östersjöns marina natur. Huvudsyftet med projektet är att stärka skyddet av den marina naturen och främja ett hållbart utnyttjande av naturresurserna i Finlands havs- och kustområden.

I projektet kommer Ålands del främst att bestå av:

 • Kartlägga havsområden för att identifiera naturvärden och känsliga habitat.
 • Inrätta nya skyddsområden och på så sätt skapa ett mera sammanhängande nätverk längs hela Finlands kust. Målet är att Åland senast i december 2028 ska ha inrättat 850 km2 nya skyddsområden. 
 • Utveckla förvaltningsplaner och övervakningsprogram för inrättade skyddsområden. 
 • Informera om den marina naturens betydelse och vikten av att skydda den.

I projektet deltar Forststyrelsen, Miljöministeriet, Ålands landskapsregering, Finlands miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet Luke, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Geologiska forskningscentralen GTK och Baltic Sea Action Group BSAG.

Kontaktperson:
Projektkoordinator Charlotta Björklund
Telefon: +358 18 25245
E-post: charlotta.bjorklund@regeringen.ax

Utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap

Målsättningen med ett utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap är att inventera åländska undervattensmiljöer för att stöda ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena. Vackra och artrika undervattensmiljöer kräver en fortsatt god förvaltning för att värdefulla ekosystemtjänster ska kunna bevaras och fortsätta finnas, som till exempel hälsosam fisk och rekreation av god kvalitet med friska vatten.  Projektet är en viktig del av uppfyllandet av vår hållbarhetsagenda, speciellt mål 3 - vatten av god vattenkvalitet - och mål 4 för bevarande av biologisk mångfald.

Projektet pågår 2019-2023 och sker i nära samarbete mellan Miljö och marinbiologin vid Åbo akademi och miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Finansiering har erhållits huvudsakligen från Baltic Sea Conservation Foundation och Europeiska havs- och fiskerifonden.

ÅlandSeaMap på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

Baltic Sea Conservation Foundations webbsida  baltcf

Video från ÅlandSeaMap webinarie 28.4.2021

Video på Åbo Akademis webbplats

Läs även mer om projektet under ”Bilagor” här intill.

Kontaktperson:
Universitetsforskare Sonja Salovius-Laurén, Åbo akademi
E-post: sonja.salovius@abo.fi