Coast4us-PanBalticScope-SeabasedMeasures-logos

Pågående projekt

Coast4us

Nyheter

Inom projektet Coast4us har vi tagit fram en pollineringsplan som ett verktyg för hållbar samhällsplanering. På sid 21-22 i "Pollineringsplan - ett kunskapsunderlag för samhällsplanering" beskrivs förutsättningar och förslag gällande Åland.

Du hittar pollineringsplanen under "Bilagor" här intill.

Fakta om Coast4us

Målet med projektet Coast4us är att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen. De medverkande partnerna i Estland, Lettland, Sverige och på Åland kommer tillsammans skapa metoder och verktyg för att bättre visualisera och utvärdera olika värden och intressen. Projektet kommer att involvera den lokala nivån i planeringsprocessen samt intressenter från olika sektorer (t.ex. turism, jordbruk, naturvård och fiske). Utöver detta kommer även barn och ungdomar att involveras i projektet för att väcka deras intresse för frågor som rör Östersjön.

Projektet kommer att bidra till en samexistens mellan exploaterande aktiviteter och bevarandet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Inom projektet kommer dataunderlag m.m. tas fram för att underlätta planeringen av marin- och kustzoner i Östersjön. Vidare kommer metoder att utvecklas för att göra planeringsprocessen mer transparent, tillgänglig och inkluderande för den lokala nivån samt intressenter.

Deltagare i projektet är: Länsstyrelsen Östergötland, Sverige (lead partner); Hela Sverige ska leva, Sverige; Coompanion Östergötland, Sverige; Valdemarsviks kommun, Sverige; Norrköpings kommun, Sverige; Linköpings universitet – Centrum för kommunstrategiska studier, Sverige; Aspöja fastigheter Ab, Sverige; Ålands landskapsregering, Åland; Kökars kommun, Åland; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Carnikava kommun, Lettland; Saulkrasti kommun, Lettland; Salacgriva kommun, Lettland; Riga Technical University, Lettland; Tallinn University of Technology – Department of Marine Systems, Estland och Saaremaa kommun, Estland.

Läs under "Bilagor" här intill om ett projekt under sommaren 2018: Strategiplan för att engagera barn till att värna om Östersjön

Kontaktperson:

Projektkoordinator Charlotta Björklund, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen. 

Tel.: +358 18 25544

E-post: charlotta.bjorklund@regeringen.ax

 

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope är ett projekt som för tillsammans Östersjöländernas myndigheter, andra organisationer och lokala aktörer med målsättningen att skapa sammanhängande och gränsöverskridande marina områdesplaner i Östersjön. Dessa marina områdesplaner ska stöda gränsöverskridande samarbete för att gynna en hållbar utveckling av den marina miljön.

Pan Baltic Scope är en fortsättning på projektet från Baltic SCOPE (http://www.balticscope.eu/) som pågick under åren 2015-2017. Pan Baltic Scope pågår från januari 2018 till december 2019 och under denna projekttid ska Ålands landskapsregering även påbörja sitt samarbete med att ta fram en havsplan. Ålands landskapsregering leder en av aktiviteterna i den delen av projektet som handlar om att gynna samarbete mellan Finland, Åland och Sverige och att tillsammans utveckla enhetliga planer för Blå-tillväxt och stöda den naturliga miljön i området.

Deltagare i projektet är: Havs- och vattenmyndigheten, Sverige (lead-partner); Federal Maritime and Hydrographic Agency, Tyskland; Danish Maritime Authority, Danmark; Maritime Office in Szczecin, Polen; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Ministry of Finance, Estland; State Regional Development Agency (VASAB Secretariat); Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission (HELCOM); Finlands miljöcentral (SYKE); Nordregio, Sverige; The Regional Council of Satakunta, Finland och Ålands landskapsregering, Åland.

Läs mer om projektet på Pan Baltic Scope's webbplats

Kontaktperson:

Projektkoordinator Stefan Husa, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen

Tel.: +358 18 25543

E-post: stefan.husa@regeringen.ax

 

SEABASED

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning. En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Inom ramen för projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet. Avsikten med projektet är att främja en öppen dialog mellan olika samhälleliga aktörer när det gäller åtgärdernas fördelar och risker samt huruvida dessa åtgärder lämpar sig för Östersjön. John Nurminens Stiftelse leder projektet och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic delfinansierar projektet som i sin helhet har en budget på cirka 2,8 miljoner euro.

Läs mer om projektet på SEABASED's webbplats

Kontaktperson:

Projektkoordinator Annica Brink, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen

Tel.: +358 18 25542

E-post: annica.brink@regeringen.ax

 

Publicerad 28.8.2019
Uppdaterad 29.8.2019