Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coast4us-PanBalticScope-SeabasedMeasures-ÅlandSeaMap-logos

Pågående projekt

Coast4us

Nyheter

Förslag till hållbar kustzonsplanering

Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på engelska. Se redovisningen "Förslag till hållbar kustzonsplanering-Pilotområden Mariehamn och Sund" under ”Bilagor” här intill.

Lokala åtgärdsplaner

Som en del i Coast4usarbetet arbetade vi med att ta fram förslag till lokala åtgärdsplaner. Arbetet utfördes huvudsakligen av högskolepraktikant under sommaren 2020. Se dokumentet "Övergödningsproblematik - förslag till praxis och åtgärder vid framtagande av en lokal åtgärdsplan/avrinningsområdesnivå" under rubriken "Bilagor" här intill.

Slutrapport

En sammanfattning av slutrapporten för Coast4us finns att läsa under "Bilagor" här intill. Hela rapporten publiceras på regeringens webbplats i mitten av oktober.

Kartläggning av Mariehamns gröna värden

Resultatet kan ses under rubriken "Bilagor" här intill.

Eco-mapping

Projektet Coast4us har genomfört en kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun. Du kan läsa rapporten under rubriken ”Bilagor” här intill. Där finns också annat material som Coast4us har tagit fram, bland annat Ålands pollineringsplan.

Fakta om Coast4us

Målet med projektet Coast4us är att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen. De medverkande partnerna i Estland, Lettland, Sverige och på Åland kommer tillsammans skapa metoder och verktyg för att bättre visualisera och utvärdera olika värden och intressen. Projektet kommer att involvera den lokala nivån i planeringsprocessen samt intressenter från olika sektorer (t.ex. turism, jordbruk, naturvård och fiske). Utöver detta kommer även barn och ungdomar att involveras i projektet för att väcka deras intresse för frågor som rör Östersjön.

Projektet kommer att bidra till en samexistens mellan exploaterande aktiviteter och bevarandet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Inom projektet kommer dataunderlag m.m. tas fram för att underlätta planeringen av marin- och kustzoner i Östersjön. Vidare kommer metoder att utvecklas för att göra planeringsprocessen mer transparent, tillgänglig och inkluderande för den lokala nivån samt intressenter.

Deltagare i projektet är: Länsstyrelsen Östergötland, Sverige (lead partner); Hela Sverige ska leva, Sverige; Coompanion Östergötland, Sverige; Valdemarsviks kommun, Sverige; Norrköpings kommun, Sverige; Linköpings universitet – Centrum för kommunstrategiska studier, Sverige; Aspöja fastigheter Ab, Sverige; Ålands landskapsregering, Åland; Kökars kommun, Åland; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Carnikava kommun, Lettland; Saulkrasti kommun, Lettland; Salacgriva kommun, Lettland; Riga Technical University, Lettland; Tallinn University of Technology – Department of Marine Systems, Estland och Saaremaa kommun, Estland.

Läs under "Bilagor" här intill om ett projekt under sommaren 2018: Strategiplan för att engagera barn till att värna om Östersjön

Kontaktperson:

Projektkoordinator Charlotta Björklund, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen.
Telefon.: +358 18 25544
E-post: charlotta.bjorklund@regeringen.ax

SEABASED

Avsikten med projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska övergödningens effekter på Östersjön. I projektet utvärderas de åtgärder som vidtas i syfte att förbättra havsområdets tillstånd genom att minska havets interna belastning. En del av åtgärderna stöder även cirkulationsekonomin eftersom näringsämnen från havet återanvänds på land. Inom ramen för projektet genomförs även pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet. Avsikten med projektet är att främja en öppen dialog mellan olika samhälleliga aktörer när det gäller åtgärdernas fördelar och risker samt huruvida dessa åtgärder lämpar sig för Östersjön. John Nurminens Stiftelse leder projektet och samarbetspartner i projektet är Egentliga Finlands NTM-central, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening samt Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Östergötland. EU-programmet Interreg Central Baltic delfinansierar projektet som i sin helhet har en budget på cirka 2,8 miljoner euro.

Läs mer om projektet på SEABASED's webbplats

Koncept för närsaltskompensation

Ålands landskapsregering leder ett arbetsmoment inom SEABASED där vi har tagit fram ett koncept för närsaltskompensation i akvatiska kustmiljöer. Rapporten beskriver juridiska, ekologiska och administrativa/ekonomiska aspekter kring kompensation samt ger förslag på olika metoder för närsaltskompensation, inklusive resultat från SEABASED’s pilotaktiviteter. Du kan läsa rapporten under rubriken ”Bilagor” här intill.

Kontaktperson:

Projektkoordinator Annica Brink, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen
Telefon: +358 18 25542
E-post: annica.brink@regeringen.ax

Utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap

Målsättningen med ett utvecklingsprojekt om marina habitat och ÅlandSeaMap är att inventera åländska undervattensmiljöer för att stöda ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena. Vackra och artrika undervattensmiljöer kräver en fortsatt god förvaltning för att värdefulla ekosystemtjänster ska kunna bevaras och fortsätta finnas, som till exempel hälsosam fisk och rekreation av god kvalitet med friska vatten.  Projektet är en viktig del av uppfyllandet av vår hållbarhetsagenda, speciellt mål 3 - vatten av god vattenkvalitet - och mål 4 för bevarande av biologisk mångfald.

Projektet pågår 2019-2023 och sker i nära samarbete mellan Miljö och marinbiologin vid Åbo akademi och miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Finansiering har erhållits huvudsakligen från Baltic Sea Conservation Foundation och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mer om projektet på sociala medier:

Twitter

Facebook

Instagram

Baltic Sea Conservation Foundations webbsida  baltcf

Läs även mer om projektet under ”Bilagor” här intill.

Kontaktperson:

Specialforskare Sonja Salovius-Laurén, Åbo akademi
E-post: sonja.salovius@abo.fi

Havsdataportalen – Östersjön.fi

Havsdataportalen går numera under namnet Östersjön.fi.

Du hittar webbsidan på följande länk :

Östersjön.fi

Östersjön.fi är ett treårigt projekt där man samlar all information och data om havet i Finland på en och samma webbsida. Eftersom det är många institutioner och instanser som samlar data om havet har data tidigare varit svårt att hitta. Målet med Östersjön.fi var att göra informationen om havet lättillgängligt för alla att ta del av.

Projektet är ett samarbete mellan Finlands miljöcentral, Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, Museiverket, Åbo universitets Brahea-centrum, samordningsgruppen för havsplaneringssamarbetet samt Ålands landskapsregering. Projektet är finansierat med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden och projektet har samordnats av Finlands miljöcentral.

Östersjön.fi fokuserar på att vara visuellt tilltalande och lätt att använda samtidigt som den ska bidra med information och material för att stöda studier och miljöutbildning. Under de olika kategorierna kan man fördjupa sig i bland annat Östersjöns natur och dess förändringar, havsforskning, information i realtid såsom väder, vattennivå och algblomningar samt samhälleliga kopplingar med mera. En annan del av Östersjön.fi är Havsguiden.fi

Du hittar webbsidan på följande länk: 

Havsguiden.fi

Havsguiden.fi är en havsguide utvecklad för dem som rör sig till sjöss.  

Östersjön.fi har en egen AX-sida som gör det lätt att hitta information som gäller Ålands marina områden.

Projektet kommer att pågå till slutet av 2020 och under tiden kommer man att göra förbättringar och lägga till saker på webbsidan.

Läs mera om Östersjön.fi under rubriken ”Bilagor” här intill.

Besök webbsidan på länken

Östersjön.fi

Kontaktpersoner:

Projektkoordinator Charlotta Björklund
Telefon: +358 18 25544
E-post: charlotta.bjorklund@regeringen.ax

Vattenbiolog Mikael Wennström
Telefon: +358 18 25455
E-post: mikael.wennstrom@regeringen.ax

Publicerad 6.11.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 6.11.2020 kl. 12:16