Landskapet Ålands pensionsfond

Verksamhetsprinciper och förvaltning

Landskapet Ålands pensionsfond grundades 1995 med avsikten att trygga betalningen av framtida pensioner för de som omfattas av landskapets pensionssystem samt för att jämna ut pensionsutgifterna för landskapet. Pensionsfonden förvaltar och placerar de pensionsmedel som anförtros fonden. Medlen kommer från de pensionsavgifter som arbetstagarna och arbetsgivarna betalar in till fonden och från intäkterna från fondens placeringsverksamhet. Pensionerna betalas dock inte ut av pensionsfonden utan ur anslag i landskapets budget. Årligen för man över en del av det förvaltade kapitalet till landskapets budget för att finansiera en del av landskapets pensionsutgifter.

Om man innehaft en anställning hos Ålands landskapsregering eller dess underliggande myndigheter, eller om man varit anställda som grundskollärare inom de åländska kommunerna, före den 1 januari 2008, eller om man vid utgången av år 2007 innehar en ovan nämnd anställning som fortgår även vid ingången av år 2008, omfattas man av landskapets pensionssystem. Om man innehar en pågående anställning som omfattas av pensionssystemet bidrar man via lagstadgade pensionsavgifter till pensionsfondens intäkter.

Förvaltningen av fonden har hittills skötts av fondens styrelse och finansavdelningen vid Ålands landskapsregering. Styrelsen utses av Ålands landskapsregering för fyra kalenderår i sänder. Styrelsen ansvarar för fondens verksamhet och beslutar om pensionsfondens placeringsprinciper. Besluten som styrelsen fattar har verkställts av finansavdelningen som också har skött den löpande förvaltningen. I stor utsträckning anlitar pensionsfonden externa kapitalförvaltare för att sköta placeringen och förvaltningen av pensionskapitalet. Styrelsen har antagit en placeringsplan och en arbetsordning som detaljstyr placeringsverksamheten och administrationen av fonden.

Bestämmelserna om förvaltningen av pensionsfonden ingår i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond 12.9.1995/71. Lagtinget antog den 23 september 2023 Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond (LTB 91/2023). Lagen träder i kraft fr.o.m. 1.4.2024. Pensionsfonden får i och med lagändringen en ny ställning inom landskapsförvaltningen, som en myndighet som är underställd landskapsregeringen. Styrelsen övertar verksamhets-, budget- och resultatansvaret och pensionsfonden får ett eget personalansvar och ett utökat kostnadsansvar.  Pensionsfonden har i och med lagändringen en fondchef i tjänsteförhållande som ansvarar inför styrelsen och verkställer dess beslut samt ansvarar för fondens löpande verksamhet. Landskapsregeringen kommer att handha den allmänna styrningen och tillsynen över pensionsfondens verksamhet.

Pensionsfondens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer som årligen tillsätts av landskapsregeringen.

Pensionsansvaret

Pensionsfondens uppgift är att fondera pensionsmedlen så att de blir till största nytta för landskapets pensionssystem. Ansvaret för att medlen räcker till för att täcka alla framtida pensionsutgifter ligger hos Landskapet Åland. Penningvärdet av de framtida kostnader som förorsakas av alla intjänade pensionsförmåner vid en viss tidpunkt utgör landskapets s.k. pensionsansvar eller pensionsansvarsskulden som den också ofta kallas. Pensionsansvarsskulden tas upp i landskapets bokslut som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Enligt en beräkning utförd av Keva hade Landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 817 miljoner euro per 31.12.2021. På basis av denna beräkning har man utfört en approximativ beräkning av landskapets pensionsansvar per 31.12.2023, varvid beloppet stigit till 857,6 milj. euro.

Marknadsvärdet på pensionsfondens placeringar var vid fjolårets slut 524,2 miljoner euro, vilket ger en fonderingsgrad på 61,1 % av pensionsansvaret per 31.12.2023.

Placeringsstrategi

Fondens placeringsverksamhet regleras i grunden av landskapsförordningen om placering av de medel som landskapet Ålands pensionsfond förvaltar 6.6.1996/45 samt ändringen av förordningen från 3.6.2010/37. Fondmedlen ska placeras så att kraven på god avkastning, långsiktighet, riskspridning, betryggande säkerhet och tillfredsställande betalningsberedskap tillgodoses. Målet för förvaltningen är att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till en vald risknivå i placeringarna. Placeringsriskerna sprids genom att placeringarna görs i olika tillgångsslag och genom att placeringarna fördelas på olika marknader och inom olika branscher samt i olika maturiteter på stats- och företagslånemarknaden. En god diversifiering i placeringarna minskar totalportföljens volatilitet, och jämnar ut avkastningen på lång sikt.

Styrelsen har antagit en placeringsplan som ställer upp mera detaljerade regler för pensionsfondens praktiska placeringsverksamhet. Innehållet i planen följs fortlöpande upp och förändringar görs utgående från aktuella behov. I placeringsplanen fastställs placeringsportföljens strategiska allokering på lång sikt, d.v.s. hur placeringarna fördelas på olika tillgångsslag. Detta förverkligas genom en s.k. normportfölj som visar hur stor andel av placeringarnas marknadsvärde som skall vara placerat inom respektive tillgångsslag i ett neutralläge på marknaden. Enligt gällande placeringsplan, som styrelsen fastställde 14.9.2021, ska pensionsfondens placeringar fördelas mellan olika tillgångsslag enligt följande:

Fördelning av pensionsfondens placeringar
Tillgångsslag Minim. Normalt Maxim. Jämförelseindex
Ränteinstrument 25 % 33 % 100 %  
- varav statsobl. Europa 0 % 5 % 100 % JP Morgan EMU Government Bond LC Index (Bloomberg JPMGEMLC)
- varav företagslån IG EUR 0 % 15 % 35 % ICE BofA Merrill Lynch EMU Corporates LOC (Bloomberg ER00)
- varav företagslån HY EUR 0 % 5 % 10 % ICE BofA Merrill Lynch European Currency Developed Markets High Yield Constrained (Bloomberg HPCD)
- varav obligationer EM 0 % 8 % 15 % JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR (Bloomberg JPGCHECP)
- varav kortfristiga 0 % 0 % 80 %  
Aktier 0 % 43 % 50 %  
- varav Norden DM 0 % 10 % 50 % MSCI Daily Nordic Countries Net Total Return Index (EUR) (Bloomberg MSDENCN)
- varav Europa DM 0 % 10 % 50 % MSCI Daily Europe Net Total Return Index (EUR) (Bloomberg MSDEE15N)
- varav Nordamerika DM 0 % 10 % 40 % S&P 500 Net Total Return Index (EUR) (Bloomberg SPTRNE)
- varav övr. global DM 0 % 3 % 10 % MSCI Japan Net Total Return Index (EUR) (Bloomberg MSDEJNN)
- varav tillväxtmarknader 0 % 10 % 20 % MSCI Daily Emerging Markets Net Total Return Index EUR (Bloomberg MSDEEEMN)
Övriga placeringar 0 % 24 % 35 % ICE BoafAML Euro Ccy LIBOR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity + 2 % (Bloomberg LEC3 + egen uträkning)

Tabellen åskådliggör de procentuella andelarna av fondtillgångarnas totala marknadsvärde samt tillåtna avvikelser från normalvärdet inom respektive tillgångsslag.

Placeringsportföljen

Landskapet Ålands pensionsfonds placeringsportfölj hade ett marknadsvärde på 524,2 miljoner euro per 31.12.2023. Avkastningen på pensionsfondens placeringsportfölj var 8,2 % under 2023. Den genomsnittliga årliga avkastningen under den senaste tjugoårsperioden har varit 5,7 %. Placeringarna fördelade sig per 31.12.2023 enligt följande: ränteplaceringar 32,6 %, aktieplaceringar 39,3 % och övriga placeringar 28,1 %. Tillgångsslaget övriga placeringar utgörs till största delen av placeringar i fastigheter och kapitalfonder.

Ytterligare uppgifter om pensionsfondens räkenskaper och placeringar kan du hitta i styrelsens verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2023 den 28 mars 2024.