Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapet Ålands pensionsfond

Verksamhetsprinciper och förvaltning

Landskapet Ålands pensionsfond grundades 1995 med avsikten att trygga betalningen av framtida pensioner för de som omfattas av landskapets pensionssystem samt för att jämna ut pensionsutgifterna för landskapet. Pensionsfonden förvaltar och placerar de pensionsmedel som anförtros fonden. Medlen kommer från de pensionsavgifter som arbetstagarna och arbetsgivarna betalar in till fonden och från intäkterna från fondens placeringsverksamhet. Pensionerna betalas dock inte ut av pensionsfonden utan ur anslag i landskapets budget. Årligen för man över en del av det förvaltade kapitalet till landskapets budget för att finansiera en del av landskapets pensionsutgifter.

Om man innehaft en anställning hos Ålands landskapsregering eller dess underliggande myndigheter, eller om man varit anställda som grundskollärare inom de åländska kommunerna, före den 1 januari 2008, eller om man vid utgången av år 2007 innehar en ovan nämnd anställning som fortgår även vid ingången av år 2008, omfattas man av landskapets pensionssystem. Om man innehar en pågående anställning som omfattas av pensionssystemet bidrar man via lagstadgade pensionsavgifter till pensionsfondens intäkter.

Förvaltningen av fonden sköts av fondens styrelse och finansavdelningen vid Ålands landskapsregering. Styrelsen utses av Ålands landskapsregering för fyra kalenderår i sänder. Styrelsen ansvarar för fondens verksamhet och beslutar om pensionsfondens placeringsprinciper. Besluten som styrelsen fattar verkställs av finansavdelningen som också sköter den löpande förvaltningen. I stor utsträckning anlitar pensionsfonden externa kapitalförvaltare för att sköta placeringen och förvaltningen av pensionskapitalet. Styrelsen har antagit en placeringsplan och en arbetsordning som detaljstyr placeringsverksamheten och administrationen av fonden.

Pensionsfondens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer som årligen tillsätts av landskapsregeringen.

Bestämmelserna om förvaltningen av pensionsfonden ingår i landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond 12.9.1995/71.

Pensionsansvaret

Pensionsfondens uppgift är att fondera pensionsmedlen så att de blir till största nytta för landskapets pensionssystem. Ansvaret för att medlen räcker till för att täcka alla framtida pensionsutgifter ligger hos Landskapet Åland. Penningvärdet av de framtida kostnader som förorsakas av alla intjänade pensionsförmåner vid en viss tidpunkt utgör landskapets s.k. pensionsansvar eller pensionsansvarsskulden som den också ofta kallas. Pensionsansvarsskulden tas upp i landskapets bokslut som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Enligt en beräkning utförd av Keva hade Landskapet Åland en pensionsansvarsskuld på 772 miljoner euro per 31.12.2017. På basis av denna beräkning har man utfört en approximativ beräkning av landskapets pensionsansvar per 31.12.2018, varvid beloppet stigit till 783,9 milj. euro.

Marknadsvärdet på pensionsfondens placeringar var vid fjolårets slut 429,6 miljoner euro, vilket ger en fonderingsgrad på 54,8 % av pensionsansvaret per 31.12.2018.

Placeringsstrategi

Fondens placeringsverksamhet regleras i grunden av landskapsförordningen om placering av de medel som landskapet Ålands pensionsfond förvaltar 6.6.1996/45 samt ändringen av förordningen från 3.6.2010/37. Fondmedlen ska placeras så att kraven på god avkastning, långsiktighet, riskspridning, betryggande säkerhet och tillfredsställande betalningsberedskap tillgodoses. Målet för förvaltningen är att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till en vald risknivå i placeringarna. Placeringsriskerna sprids genom att placeringarna görs i olika tillgångsslag och genom att placeringarna fördelas på olika marknader och inom olika branscher samt i olika maturiteter på stats- och företagslånemarknaden. En god diversifiering i placeringarna minskar totalportföljens volatilitet, och jämnar ut avkastningen på lång sikt.

Styrelsen har antagit en placeringsplan som ställer upp mera detaljerade regler för pensionsfondens praktiska placeringsverksamhet. Innehållet i planen följs fortlöpande upp och förändringar görs utgående från aktuella behov. I placeringsplanen fastställs placeringsportföljens strategiska allokering på lång sikt, d.v.s. hur placeringarna fördelas på olika tillgångsslag. Detta förverkligas genom en s.k. normportfölj som visar hur stor andel av placeringarnas marknadsvärde som skall vara placerat inom respektive tillgångsslag i ett neutralläge på marknaden. Enligt gällande placeringsplan, som styrelsen fastställde 27.10.2015, skall pensionsfondens placeringar fördelas mellan olika tillgångsslag enligt följande:

Tillgångsslag

Minim.

Normalt

Maxim.

Jämförelseindex

Ränteinstrument 30 % 50 % 100 %  
- varav statsobl. Europa 0 % 15 % 100 % JP Morgan GBI EMU Govt Bond LC
- varav företagslån IG 0 % 20 % 35 % BoA Merrill Lynch EMU Corporates LOC
- varav företagslån HY 0 % 5 % 10 % BoA Merrill Lynch European CCY DM HY Constr.
- varav obligationer EM 0 % 10 % 15 % JP Morgan EMBI Global Diversified Hgd EUR
- varav kortfristiga 0 % 0 % 80 %  
Aktier 0 % 40 % 50 %  
- varav Europa DM 0 % 15 % 50 % MSCI Daily Europe TR Net Index (EUR)
- varav Nordamerika DM 0 % 10 % 40 % S&P 500 Total Return Index (USD)
- varav övr. global DM 0 % 5 % 10 % MSCI Japan TR Net Index USD
- varav tillväxtmarknader 0 % 10 % 20 % MSCI Daily Emerging Markets TR Net Index EUR
Övriga placeringar 0 % 10 % 20 % Merrill Lynch Euro CCY LIBOR 3-M Const Mat 2 %

Tabellen åskådliggör de procentuella andelarna av fondtillgångarnas totala marknadsvärde samt tillåtna avvikelser från normalvärdet inom respektive tillgångsslag.

Placeringsportföljen

Landskapet Ålands pensionsfonds placeringsportfölj hade ett marknadsvärde på 429,6 miljoner euro per 31.12.2018. Avkastningen på pensionsfondens placeringsportfölj var -4,3 % under 2018. Den genomsnittliga årliga avkastningen under den senaste femtonårsperioden har varit 5,7 %. Placeringarna fördelade sig per 31.12.2018 enligt följande: ränteplaceringar 47,9 %, aktieplaceringar 36,2 % och övriga placeringar 15,9 %. Tillgångsslaget övriga placeringar utgörs till största delen av placeringar i fastigheter och kapitalfonder.

Ytterligare uppgifter om pensionsfondens räkenskaper och placeringar kan du hitta i styrelsens verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen fastställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018 den 28 mars 2019.

Publicerad 26.5.2015 kl. 09:21
Uppdaterad 2.4.2019 kl. 14:01