Grundvatten och dricksvatten

Ålands landskapsregering har startat ett projekt för undersökningar av de åländska grundvattenområdena. Undersökningarna kommer att göras tillsammans med Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK).

Målet är att undersöka:

 • Uppfyller grundvattenområdena vattendirektivets krav?
 • Lokalisering och gräns + kapacitet (vattenförande förmåga)
 • Grundvattenmagasintyp
 • Tillrinningsområde
 • Bedöma potential för nya områden

Projektet kommer att pågå under minst två år med start i juni 2019. På grund av pandemin har utredningen försenats i minst 2 år.

Läs mer under ”Bilagor” här intill:

 • Rapport vattentäkter 2007
 • Utredningar grundvattenområden, figur 1
 • Undersökning av grundvattenområden 2019-2020

Dricksvatten 

Som en del av Finland ansvarar Ålands landskapsregering (ÅLR) för arbete som kopplar till vattendirektivet och samrapportering med Finland till EU. Åland rapporterar in dricksvattentäkter, ytvatten och grundvatten, som följer vattendirektivets krav på dricksvattenförsörjning med minst 10 m3/dag eller försörjer 50 personer med dricksvatten. Syftet med vattendirektivet är att uppnå en god vattenstatus, även långsiktigt. Målen ska uppnås med en kombination av åtgärder, både genom lagstiftning och andra vattenförbättrande åtgärder. Det finns information om vattentäkternas status, miljöövervakning och åtgärdsförslag i Förvaltningsplan för de åländska vattnen 2022-2027, vilken uppdateras löpande vart 6:e år.

Sedan 2009 har landskapsregeringen samverkat med bland annat Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands vatten och Mariehamns stad, m.fl. och tagit fram informationsmaterial, förtydligat ansvarsfördelningen för befintliga vattenskyddsområden, slagit fast allmänna skyddsföreskrifter (2019) som utgångpunkt vid fortsatt arbete samt fastslagit skydd för Vestergeta vattens brunnar, se bilagor. 

Under 2022 har dokumentet ”Åländska dricksvattentäkter, övergödningsproblematik och åtgärdsförslag” tagits fram med ny information som utgör en grund för riskbedömningar enligt det uppdaterade dricksvattendirektivet. Dokumentet innehåller förutom gällande regelverk med skyddsavstånd även åtgärdsförslag mot övergödningen inom respektive avrinningsområde/tillrinningsområde. Naturbaserade åtgärder som EU även förespråkar genom sin gröna giv, som t.ex. fördröjningsdammar, fosforfällor och sammanhängande bevarade grönområden och småvatten (grönblå infrastruktur med spridningsmöjligheter för växter och djur). De bidrar till minskade utsläpp, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Bilagor:

 • Åländska dricksvattentäkter, övergödningsproblematik och åtgärdsförslag
 • Skyddsområde-Vestergeta vatten
 • Gödselspridning-vattenskyddsområde
 • Allmänna skyddsföreskrifter
 • Ansvarsfördelning enligt befintligt vattenskyddsområde
 • Informationsblad om försiktighet med vatten