Anmälan om samnyttjande av befintlig infrastruktur

Bredbandsaktörerna ges möjligheter att tillsammans med andra bredbandsföretag eller berörda nätinfrastrukturföretag sambruka infrastruktur på rimliga villkor. Bredbandsföretagen ges dock ingen absolut rätt till samnyttjande eller sambyggande. Bredbandsföretag ska även stå för de eventuella merkostnader deras deltagande medför.

Bredbandsföretag kan förvägras samnyttjande av befintlig fysisk infrastruktur på grund av att det

  • tekniskt inte är lämpligt
  • inkräktar på innehavarens eget bruk och rimliga framtida behov
  • äventyrar kritisk infrastruktur

    eller
  • äventyrar tillhandahållandet av andra tjänster som en struktur är avsedd för.

Kritisk infrastruktur är anläggningar eller system som är nödvändiga för att centrala samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas, trots att de drabbas av driftsstörning eller förstörelse. Upprätthållande av centrala samhällsfunktioner rör den grundläggande förmågan att tillgodose invånarnas hälsa och säkerhet trots störningar. Dessa omfattar grundbehov av sjukvård, livsmedel och hushållsvatten samt viktiga telekommunikationer och viktiga anläggningar för båt och flyg som hamnar och flygplatser.

Ett bostadsaktiebolag som äger eller förvaltar en byggnads interna bredbandsnät vilket är kopplat till ett allmänt bredbandsnät, är skyldigt att på icke-diskriminerande villkor ge ett bredbandsföretag som en abonnent valt tillträde till icke-upptagen kapacitet av byggnadens interna bredbandsnät för förmedling av bredbandstjänster till abonnentens egen terminal. Det kan således innebära att flera bredbandsföretag levererar tjänster inom samma byggnad. Bredbandsföretaget har rätt att ansluta sitt allmänna bredbandsnät till fastighetens interna bredbandsnät. Dock har företaget inte rätt att nyttja annat företags utrustning som eventuellt har installerats i ett tidigare skede. Om annat företags utrustning önskas användas ska det ske enligt villkoren för samnyttjande