Allmänna byrån

Beskattningsfrågor och skattegränsen

Beskattningen i landskapet är både inom landskapets och inom rikets behörighet. Allmänna byrån ansvarar för utvecklingen av den lagstiftning inom beskattningsområdet som ingår i landskapets behörighet. Dessutom ansvarar byrån för att bevaka lagstiftning och utveckling inom beskattningsområdet både i riket och i EU. I praktiken innebär detta att byrån ansvarar för att lämna utlåtanden om rikslagstiftning, hålla en löpande kommunikation med Finansministeriet och delta i arbetet i olika beredningssektioner som bereder EU-lagstiftning.

Regelverket som styr skattegränshanteringen är inom rikets behörighet. Allmänna byrån ansvarar dock för att löpande bevaka att det åländska skatteundantaget bevaras enligt de ursprungliga syftena och att skattegränshanteringen är så smidig som möjligt.

Ägarstyrning

Landskapet äger tillgångar i form av aktier och har även förvaltningsansvaret av Paf. Ägandet av aktier och förvaltningsansvaret innebär att landskapet på ett ansvarsfullt sätt ska utöva ägarstyrning för att bevaka landskapets intressen på bästa sätt. Allmänna byrån har ett övergripande ansvar för ägarstyrningen inom förvaltningen, och biträder även finansministern i styrningen av Posten Åland Ab, Kraftnät Åland Ab, Åda Ab och Paf.

Intern styrning och kontroll

Inom Ålands landskapsregering pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra den interna styrningen och kontrollen inom alla verksamhetsområden. Varje verksamhet ansvarar för sin egen interna styrning och kontroll medan finansavdelningen samordnar särskilda insatser. Områden som berörs är utveckling av förvaltningen och utbildningsinsatser. Utveckling av förvaltningen handlar t.ex. om organisatoriska förändringar medan utbildningsinsatserna handlar om både generell kompetenshöjning och verksamhetsspecifik utbildning. Utvecklingen sker inom åtgärder som rör styrdokument och verksamhetsprocesser, IT-stöd samt budgetering.

Upphandling

Upphandlingen vid landskapsförvaltningen är decentraliserad och därmed gör olika förvaltningsenheter egna upphandlingar. Finansavdelningen genomför egna och samordnade upphandlingar.

Finansavdelningen ansvarar för rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet och ger juridisk rådgivning i upphandlingsfrågor till landskapsförvaltningen.

Landskapet Ålands pensionsfond

Pensionsfonden ansvarar för förvaltningen och placeringen av de pensionsmedel som anförtros fonden. Medlen och avkastningen från placeringsverksamheten används till att finansiera framtida pensioner för personer som omfattas av landskapets pensionssystem.