Behörighetsvillkor till reglerade yrken

Behörighetskraven i åländsk lagstiftning är direkt tillämpliga endast för personer som innehar nationella yrkeskvalifikationer. Inom områden där Ålands lagting inte har lagstiftningsrätt gäller rikets föreskrifter om behörigheter även i landskapet. 

Vid nationella yrkeskvalifikationer är det arbetsgivaren som bedömer om sökande uppfyller fastställda behörighetskrav för en viss tjänst eller anställning.

Ett yrke är reglerat om det genom lag, förordning eller särskilda direktiv är föreskrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket.