Foto på kulturhistoriskt värdefull byggnad

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Bebyggelsen är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Den äldre bebyggelsen har vuxit fram i samklang med den omgivande naturen, odlingslandskapet och trafiklederna. Den ger en landskapsbild som upplevs som trygg, igenkännbar och estetiskt tilltalande. Den bidrar därmed till människors känsla av sammanhang och identitet.

Byggnadsvård är det konkreta hantverket – att välja rätt material och metoder – men också att dokumentera byggnadens historia och restaureringsprocessen. Byggnadsskydd handlar om att i planläggning eller enligt lagstiftning ge bestämmelser för hur en byggnad ska vårdas i framtiden, så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Kulturhistoriska värden

Kulturhistoriska värden är de egenskaper som gör byggnader och kulturmiljöer viktiga att bevara. De brukar indelas i två kategorier – upplevelsevärden och dokumentvärden.

Dokumentvärden

Dokumentvärden innebär att bebyggelsen fungerar som ett tidsdokument. Den berättar om byggnadstradition, samhällshistoria och tidigare generationers levnadssätt. Exempelvis kan en välbevarad by genom bebyggelsen och odlingslandskapet förmedla kunskap om hur bondesamhällets försörjning var organiserad.

Ett enskilt bostadshus kan genom sin storlek och rumsindelning berätta om människors vardag och levnadsförhållanden. Bevarade originalmaterial i en byggnadskonstruktion kan vara en ovärderlig källa till kunskaper om traditionell byggnadsteknik.

Upplevelsevärden

Upplevelsevärden är de estetiska och rumsliga egenskaper som gör att vi kan uppleva ”historiens vingslag” genom en historisk byggnad eller miljö. Vi kan genom spår i bebyggelsen leva oss in i hur tidigare generationers människor levde just på denna plats. En rikt smyckad portal till en herrgård ger ett lika storslaget intryck idag som när den uppfördes. En nött tröskel i en liten stuga berättar om hur gårdsfolket dagligen rört sig för att uträtta sina sysslor.