Fredad natur

Naturskyddsområden

Det finns flera olika typer av naturskyddsområden på Åland.

Digital karta över naturskyddsområden

Naturreservat

På Åland finns 63 områden som är skyddade som naturreservat. Utöver dem finns 13 områden som ingår i den skyddade arealen antingen genom avtal om eller som har av landskapsregeringen anskaffats till naturskyddsändamål. I dag är andelen av områden som omfattas av naturskydd drygt 2,3 % av Ålands landareal medan den skyddade vattenarealen uppgår till 3,2 % av Ålands vattenareal.

Bestämmelserna om vad man får och inte får göra i respektive naturreservat finns som bilagor.

Naturreservat är skyddade i lag. Landskapsregeringen kan dock bevilja enskilda undantag från åtgärdsbegränsningarna av vetenskapliga skäl. Om man vill genomföra ett forskningsprojekt som berör ett naturreservat måste anhållan om det lämnas in till landskapsregeringens registratur. En sådan anhållan kan vara fritt formulerad, men åtminstone sökandes namn, kontaktuppgifter, vilka som deltar i projektet, projektets syfte och omfattning samt en beskrivning av planerade åtgärder måste ingå.

Naturminnen

Naturminnen är enskilda objekt, till exempel speciella stenar eller säregna träd, som har skyddats i lag.

Sälskyddsområde

Även ett sälskyddsområde, Karlbybådarna, finns på Åland. Vistelse inom sälskyddsområdet utan landskapsregeringens tillstånd är förbjudet och belagt med vite. Vistelseförbudet omfattar även överflygning på lägre höjd än 500 meter. För mer information, se bilaga.

Natura 2000 områden

EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Syftet var att skapa ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Nätverket heter Natura 2000 nätverk.

Läs habitatdirektivet som pdf på webbplatsen EUR-Lex

Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000-programmet, och kommissionen godkände förslaget 2005. Åland har skyldighet att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. Områdena inom Natura 2000-programmet är antingen särskilda bevarandeområden (SAC) eller särskilda skyddsområden (SPA). Några av områdena är både särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden.

De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För vissa områden finns ännu inte ett skriftligt avtal med markägaren.

För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras att en bedömning av konsekvenserna ska göras för alla sådana planer och projekt som kan påverka Natura 2000 områden negativt. Även sådana åtgärder omfattas som sker utanför själva Natura 2000 området, men som kan påverka det.

Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter, inte bara landskapsregeringen.

Enligt bestämmelserna i habitatdirektivet kan man endast bevilja undantag från skyddet av Natura 2000 områden för orsaker som har väsentligt allmänintresse. Kommissionen ska informeras om sådana tillstånd. I fall där det finns risk för negativ påverkan för naturvärden inom Natura 2000-områden ska utlåtande inhämtas av kommissionen enligt en särskild procedur.

En utförligare beskrivning av Ålands Natura 2000-program finns här intill under Bilagor.

Förvaltningsplaner

Natura 2000 områden ska vid behov omfattas av förvaltningsplaner med en beskrivning av områdena, naturvården, vilka hot som berör respektive område samt vilka åtgärder som krävs för bevarandet av området.

Förvaltningsplaner för de åländska Natura 2000 områdena hittar du som pdf bland bilagorna här intill.

Lagskyddade livsmiljöer

Vissa livsmiljöer är ovanliga eller har särskild betydelse för den biologiska mångfalden. Några sådana livsmiljöer har i naturvårdslagen förklarats särskilt skyddsvärda. En sådan livsmiljö får inte utan landskapsregeringens tillstånd ändras så att den förlorar sin särart.

Även åtgärder som görs i närheten av en särskilt skyddsvärd livsmiljö ska utföras så att livsmiljön bevaras. Man får inte till exempel genom dikning dränera en öppen myr (en av de lagskyddade livsmiljöerna), även om dikningen sker utanför själva myren.

Om man vill ansöka om tillstånd att ändra en särskilt skyddsvärd livsmiljö kan man lämna in en fritt formulerad ansökan till landskapsregeringens registratur. Av ansökan ska framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, och åtminstone vad man vill göra, exakt platsangivning samt åtgärdernas syfte och motivering.

Lagskyddade biotoper framgår från LF (1998:113) om naturvård.

Ramsar-områden

Ramsar-områden är viktiga våtmarksområden. Finland har ratificerat Ramsar konventionen om bevarandet av internationellt viktiga våtmarker 1975 och utsett 49 viktiga våtmarksområden som Ramsar-områden. På Åland finns två Ramsar-områden; Signilskär-Märket-området samt Björkör-Lågskär-området.

Ramsar-konventionens webbplats (på engelska)

HELCOM-skyddsområden

HELCOM-konventionen är ett avtal mellan Östersjöländer om skyddet av den marina miljön. Mer om HELCOM-arbetet kan man läsa på HELCOM:s webbplats. HELCOM Baltic Sea Action Plan är ett åtgärdsprogram för Östersjön och en viktig del av arbetet för att restaurera en bra ekologisk status för Östersjön före 2021.

Som en del av arbetet har 163 skyddsområden etablerats, så kallade HELCOM MPA:s. Områdena kan man hitta på HELCOM:s webbplats. På Åland finns sex MPA skyddsområden; Bogskär, Lågskär, Björkör, Långör-Östra Sundskär, Signilskär-Märket och Boxö.

HELCOM:s webbplats (på engelska)

IBA-områden

Important Bird Areas (IBA) är ett internationellt skyddsprogram initierat av BirdLife International. För närvarande finns det över 12 000 IBA-områden i världen. Du kan läsa mera om IBA-områden på BirdLifes webbplats. På Åland finns 13 IBA områden.

Läs om IBA-områden på BirdLifes webbplats (på engelska)

Alla IBA-områden i Finland på BirdLifes webbplats (på engelska)

FINIBA-områden

FINIBA-områden är nationellt viktiga fågelområden som BirdLife Finland och Finlands miljöcentral har utnämnt. Inom Åland finns 12 FINIBA-områden varav fyra är också IBA-områden.

De åländska FINIBA-områdena på BirdLifes webbplats (på finska)