Utförsel av föremål

Har du ropat in ett fint gammalt linfäste på auktion eller ärvt en utdragssoffa av din mormor och vill ta föremålen med när du flyttar bort från Åland?  Eller vill du sälja gamla föremål utanför Åland för att få ett bättre pris för dem? Då kanske du först måste ansöka om tillstånd till utförseln av landskapsregeringen.

Enligt landskapslagen (1986:58) om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål får vissa äldre kulturföremål inte föras ut från Åland utan särskilt tillstånd. Lagen har tillkommit för att begränsa utförseln av kulturföremål från landskapet och på så sätt skydda det åländska kulturarvet.

Med kulturföremål avses i lagen:

  1. Över 50 år gamla konstverk samt konstindustri- och konsthantverksprodukter;
  2. Andra över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt värde såsom byggnader, till byggnader hörande föremål, byggnadsmateriel, lös och fast inredning, hushållsartiklar, arbetsredskap och – maskiner, vägnings- och mätningsredskap, anordningar för angivande av tid, nautiska föremål, musikinstrument, dräkter och andra textilier, toalettföremål, pipor och snusdosor, fångstredskap, vapen och tillbehör till vapen, fortskaffnings- och transportmedel, leksaker och spel, prydnadsföremål, smycken, miniatyrmodeller, föremål med anknytning till viss trosföreställning, sigill, handlingar och manuskript, fotografier, negativ och fotografiutrustning, film- och ljudupptagningar, trycksaker, kartor och ritningar; samt
  3. Värdefulla föremål och manuskript oberoende av ålder, om de har anknytning till den åländska historien eller bemärkta personer.

Tillstånd ska beviljas om:

  1. Föremålet är framställt utanför Åland och inte under de senaste 70 åren funnits minst 50 år på Åland
  2. Föremålets ägare flyttar från landskapet och föremålet ingår i det personliga bohaget
  3. Föremålet kommer från ett i landskapet beläget bo och genom arv eller avvittring har tillfallit person som är bosatt utanför landskapet


Men utförseln kan nekas om det anses speciellt viktigt från konstnärlig, vetenskaplig, historisk eller kulturhistorisk synpunkt att föremålet blir kvar i landskapet.

Ansökan

Har du frågor om utförselreglerna eller vill söka tillstånd, vänder du dig till kulturbyrån vid Ålands landskapsregering som kan hjälpa till med ansökningsförfarandet. Utförseltillståndet beviljas av Ålands landskapsregering.