Vägnätsbyrån

Vägnätsbyrån ansvarar för landskapets vägnät och är i första hand en beställarorganisation som arbetar med strategisk trafikplanering, trafiksäkerhet, farleder samt byggande och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler och färjfästen. Byrån erbjuder även vissa tjänster till kommuner och privata aktörer. Vid byrån finns vägunderhållsenheten som utför drifts- och underhållsåtgärder på landskapets vägar, broar, hamnar, flygfält och helikopterplattor.