Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anslutning till ekologisk produktion, ÅKEJ producentregister

För att få marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda inom EU och använda uttrycket "ekologiskt odlat/producerat" måste den ekologiska producenten vara ansluten till ett certifieringssystem. Certifieringen för ekologisk produktion garanterar att produkterna uppfyller minimikraven. Detta gäller såväl primärproducenter som vidareförädlare, alltså de som odlar, håller ekologiska djur eller jobbar med ekologiska livsmedel. Också mindre producenter, som bara vill sälja till exempel på marknader, REKO-tillfällen eller i andra sammanhang och som vill använda benämningen ekologiska produkter, måste ansluta sig till certifieringssystemet.  Ålands landskapsregering upprätthåller ett register över årligen godkända ekologiska producenter och livsmedelsförädlare, det s.k. ÅKEJ-registret, som du hittar på respektive informationssida. .

Notera att anslutningen till ÅKEJ-registret även kan göras för djur och odling som står utanför Landsbygdsutvecklingsprogrammet eller som ingår i programmet för konventionell produktion. 

Ansökan om anslutning

Producenter och förädlare ansöker om att ingå i ÅKEJ-registret. Ansökan om anslutning kan lämnas in när som helst under året. Det lönar sig ändå att lämna in ansökan i god tid på våren, eftersom omställningsperioden inte kan börja före anslutningsdatumet. Digitala blanketter finns i rutan Blanketter här intill.

Landskapsregeringen beslutar om producenten eller förädlaren kan upptas i registret efter en kontroll på företaget och efter utlåtande av Ålands kontrollnämnd för ekologisk produktion. Villkoren som ställs på odlaren är de som ställs i Europeiska unionens lagstiftning om ekologisk produktion.

Kontrollbesök är en förutsättning för certifiering

I och med att en odlare ansöker om att få ingå i kontrollregistret går han/hon med på att få ett besök på gården av en ekocertifierare i samband med anslutningenoch de därpåförljande två åren. Ifall bedömningen därefter är, att risken är liten att produktionskraven inte uppfylls till någon del, kan intervallet mellan kontrollbesöken förlängas till 24 månader. En inledande kontroll vid övergång till ekologisk odling innebär att samtliga åkerskiften och produktionsutrymmen genomgås och ett klarläggande om att odlingsåtgärderna och produktionsförhållandena motsvarar produktionsvillkoren fastställs. Var och en (t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag) som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan och djurhållningsplan, ifall man håller ekologiska djur. I samband med den inledande kontrollen kontrolleras att ekoplanen motsvarar verkligheten i verksamheten. I ekoplanen skall det finnas en beskrivning av produktions- och lagerlokaler, en växtföljdsplan, en gödslingsplan, beskrivning av hur man motverkar skadedjur och ogräs, beskrivning av produkttransporter och annat som är av betydelse för den ekologiska produktionen.

En mall för hur en ekoplan eller djurhållningsplan kan se ut finns bland blanketterna till höger på sidan.

Vid den årliga certifieringen kan odlaren också samtidigt bli certifierad enligt de villkor som organisationerna KRAV och LUOMU ställer, om man betalar avgift för detta.

Ansökan om KRAV-anslutning:
Telefon +4618158900
E-post info@krav.se

Rätten att använda LUOMU-solmärket ansöks hos Livsmedelsverket i Finland. Blanketten kan laddas ner från Livsmedelsverkets webbplats eller här i blankettrutan till höger.

Livsmedelsverkets webbplats

Publicerad 18.5.2015 kl. 08:43
Uppdaterad 28.6.2022 kl. 15:21