Ekologisk produktion, anslutning, ändring och utträde

För att få marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda inom EU och använda uttrycket ekologiskt odlat/producerat måste den ekologiska producenten vara ansluten till ett certifieringssystem. Certifieringen för ekologisk produktion garanterar att produkterna uppfyller minimikraven. Detta gäller såväl primärproducenter som vidareförädlare, alltså de som odlar, håller ekologiska djur eller jobbar med ekologiska livsmedel. Också mindre producenter, som bara vill sälja till exempel på marknader, REKO-tillfällen eller i andra sammanhang och som vill använda benämningen ekologiska produkter, måste ansluta sig till certifieringssystemet.  Ålands landskapsregering upprätthåller ett register över årligen godkända ekologiska producenter och livsmedelsförädlare, det s.k. ÅKEJ-registret, som du hittar på respektive informationssida.

Produkter som kan certifieras är

- obearbetade växter och växtprodukter, inklusive utsäde och annat växtförökningsmaterial

- djur och obearbetade animalieprodukter

- alger och obearbetade vattenbruksprodukter

- bearbetade jordbruksprodukter och vattenbruksprodukter för livsmedelsändamål

- foder

- vin (tillsynen är dock inte åländsk behörighet)

- andra produkter som räknas upp i bilaga I till förordningen bland annat jäst, havssalt, bivax, essentiella oljor, okardad och okammad ull, oberedda hudar och skinn

Notera att anslutningen till ÅKEJ-registret även kan göras av producenter som inte har ett ekologiskt åtagande i stödprogrammet. 

Ansökan om anslutning

Producenter och förädlare ansöker om att få sin verksamhet certifierad och upptas i ÅKEJ-registret. Ansökan om anslutning kan lämnas in när som helst under året. Det lönar sig ändå att lämna in ansökan i god tid på våren, eftersom omställningsperioden inte kan börja före anslutningsdatumet. Digitala blanketter finns här intill. Till anmälan skall ekoplanen bifogas samt övriga bilagor.

Landskapsregeringen beslutar om producenten eller förädlaren kan upptas i registret efter en kontroll av företaget. Villkoren som ställs på odlaren är de som ställs i Europeiska unionens lagstiftning om ekologisk produktion.

När en aktör anmäler sig till kontrollsystemet förbinder denna sig att uppfylla minimikraven för ekologisk produktion från det datumet. Det är därför viktigt att sätta sig in i kraven på ekologisk produktion innan anmälan. Produkterna kan dock inte säljas som ekologiska före omställningen är gjord och certifikatet utfärdat.

Kontrollbesök är en förutsättning för certifiering

I och med att en aktör ansöker om att få ingå i kontrollregistret går han/hon med på att få ett besök på gården av en ekokontrollant i samband med anslutningen och därefter årligen. Ifall bedömningen är, att risken är liten att produktionskraven inte uppfylls till någon del, kan intervallet mellan de fysiska kontrollbesöken förlängas till 24 månader. Anslutningskontroller och årliga kontroller är avgiftsfria på Åland. En inledande kontroll vid övergång till ekologisk odling innebär att samtliga åkerskiften och produktionsutrymmen gås igenom och ett klarläggande om att odlingsåtgärderna och produktionsförhållandena motsvarar produktionsvillkoren fastställs. Den som är  jordbruksföretagare eller livsmedelsföretagare och som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan och djurhållningsplan ifall man har ekologiska djur. I samband med den inledande kontrollen kontrolleras att ekoplanen motsvarar verkligheten i verksamheten. I ekoplanen skall det finnas en beskrivning av produktionslokaler, lagerlokaler, en växtföljdsplan, en gödslingsplan, beskrivning av hur man motverkar skadedjur och ogräs, beskrivning av produkttransporter och annat som är av betydelse för den ekologiska produktionen.

En mall för hur en ekoplan eller djurhållningsplan kan se ut finns bland blanketterna.

Ekologiskt certifikat

Ett ekologiskt certifikat är ett av tillsynsmyndigheten utfärdat intyg över att aktören omfattas av tillsynen över ekologisk produktion. Ett ekologiskt certifikat utfärdas på basis av en godkänd produktionskontroll. Ekologiskt certifikat har tidigare också kallats ekointyg.

Certifikaten utfärdas elektroniskt i kommissionens TRACES-system, där certifikaten kan skrivas ut på vilket som helst av EU:s officiella språk. Systemet möjliggör att hålla certifikat uppdaterade i realtid. I systemet hittar du såväl ekologiska producenter, livsmedelsaktörer och livsmedelsbutiker liksom foder- och gödselaktörer. Vid köp av ekologiskt producerade produkter ska köparen kontrollera sina leverantörers ekologiska certifiering och i efterhand kunna visa att man försäkrat sig om att leverantören hade ett giltigt certifikat till exempel genom att beskriva förfarandet i sin ekoplan. 

Här hittar ni egna och andras certifikat:

Ekologiska certifikat utfärdade i TRACES

Med ett ekologiskt certifikat kan aktören visa att denna omfattas av kontrollen men certifikatet garanterar inte att ett enskilt produktparti är ekologiskt producerat. Därmed måste enskilda partier samt djur och omärkta varor följas av följedokument, märkning eller ekologisk försäkran där det framgår att partiet är ekologiskt.

Utträde ur kontrollsystemet

En aktör kan när som helst utträda ur kontrollsystemet genom att lämna in en skriftlig anmälan.  Aktören ska planera utträdet så att det inte längre finns ekologiska produkter som ska säljas. Eventuellt kan aktören ha kvar tillverkade produkter i lager. I sådana fall görs anmälan om förändring i verksamheten till lagerhållning, tills lagret är sålt.

Från och med dagen för anmälan om utträde får aktören inte längre använda märkningar som hänvisar till ekologisk produktion.