Hur du klagar

Gör klagomålet skriftligen. Kom ihåg de bilagor som behövs och fullmakt, om du använder ombud.

Om du inte skriver klagoskriften med dator, så skriv åtminstone tydligt. Berätta vad problemet är, vilka dina krav är och varför. Specificera dina krav om de är fler. Ge så kompletta kontaktuppgifter som möjligt, både till dig själv och till motparten.

Följande omständigheter måste beaktas när du upprättar klagoskriften:

  • Beskriv ditt problem, dina krav och motiveringen till dessa.
  • Specificera dina krav om de är flera.
  • Upprätta klagomålet skriftligen.
  • Om du inte skriver med dator, så skriv åtminstone tydligt.
  • Ge så kompletta kontaktuppgifter som möjligt, både till dig själv och till motparten.
  • Kom ihåg bilagorna och fullmakten om ombud används.

En kopia av ditt klagomål tillsammans med bilagor kommer att skickas till din motpart.

Konfidentiella uppgifter och offentliga handlingar

Dokument som insänts till en myndighet är normalt offentliga handlingar. I ditt klagomål kan det dock finnas uppgifter som bör hållas konfidentiella. Sådana uppgifter är t.ex. information om ditt hälsotillstånd.

Om klagomålet gäller hälsovård eller om där annars ingår uppgifter om ditt hälsotillstånd, krävs det medgivande från din sida om att de konfidentiella uppgifterna om dig får ges ut till motparten. I allmänhet måste nämnden också kunna begära uppgifter om ditt hälsotillstånd av yrkespersoner som behandlat dig. Om något medgivande från din sida inte fås, kan nämnden inte handlägga ditt klagomål, eftersom motparten ju måste ges tillfälle att bemöta klagomålet. En motpart som inte vet vad klagomålet gäller, kan ju inte heller svara på det.

Du måste också ge ditt medgivande till utgivning av uppgifterna om dig av den anledningen att nämnden måste kunna ta ställning till frågan, och för att uppgifterna skall kunna ges vidare till eventuella specialister som nämnden anlitar.

Det finns också vissa uppgifter om en persons totalekonomiska situation som är konfidentiella. Det är dock sällan som sådana blir aktuella i klagoskrifterna. Om ditt klagomål innehåller uppgifter av det här slaget, ber nämnden separat om ditt medgivande.

Uppgifterna om dig ges inte ut till utomstående. Nämnden överlåter och anskaffar bara uppgifter i den omfattning som behövs för avgörande av ditt klagomål.