Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Missbruk

Ålands landskapsregerings övergripande politiska målsättningar vad gäller att motverka bruk och skadeverkningar av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) framgår av landskapsregeringens ANDTS-politiska program. Programmet samlar även insatser på området som planeras av landskapsregeringens avdelningar och dess underställda myndigheter.

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020

Utvecklingen av bruk och skadeverkningar

Genom att följa olika indikatorer, så som den registrerade alkoholförsäljningen, mätningar av narkotikarester i avloppsvatten, antalet alkoholrelaterade dödsfall, antalet narkotikabrott och rattfyllerier eller antalet personer som tagit del av missbrukarvård, kan man få en bild av utvecklingen av ANDTS-bruk och relaterade skadeverkningar. Statistik över till exempel diagnostisering eller antalet brott kan dock ge en missvisande bild av konsumtion och skadeverkningar om den inte tolkas korrekt. Konsumtionsundersökningar kan vara till hjälp för att fånga in exempelvis fördelningen av bruk bland olika grupper i samhället eller den konsumtion som inte ger utslag i registrerad försäljning. Nedan framgår två regelbundna konsumtionsundersökningar som utförs på Åland.

Landskapsregeringen har var femte år gett Ålands statistik‐ och utredningsbyrå (ÅSUB) i uppdrag att utföra undersökningar över konsumtionsmönster för alkohol, tobak, dopning, narkotika och spel.

Undersökningar om ålänningars rusmedelsbruk samt spelvanor

Vartannat år deltar landskapets skolor i undersökningen Hälsa i skolan, varav resultat publiceras på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Resultat från Hälsa i skolan-undersökningarna

Förebyggande arbete och samordning

Landskapets kommuner har enligt lag ett omfattande ansvar för social service och har även ett brett ansvar för förebyggande arbete. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Skolorna i landskapet erbjuder särskilt stöd för elever och studerande. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) tillhandahåller arbetsmarknadsservice till arbetssökande och främjar sysselsättning och kompetensutveckling för arbetssökande. Vid behov vidarebefordrar myndigheterna till övriga myndigheter med ansvar för stöd och hjälp vid olika livssituationer. Tredje sektorn bedriver också en omfattande social verksamhet.

Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet. Projektet arbetar med att samordna, effektivera och utveckla de satsningar som görs på området inom samhällets alla sektorer. 

Läs mer om ANDTS-samordningsprojektet på
Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands webbplats

Projektet utvärderas av landskapsregeringen under år 2020, samtidigt som förutsättningarna för ANDTS-förebyggande arbete på Åland som helhet granskades. Läs utvärderingen av Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete 2013-2020 och beskrivning av förutsättningarna för ANDTS-prevention på Åland under Bilagor härintill.

I Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 konstaterades det att det saknas en konkret beskrivning av aktörsfältet och hur arbetsfördelningen i åtgärdskedjan för personer med risk- och missbruk ser ut på Åland. En handbok framställdes gemensamt med syftet att ge aktörerna på fältet en god översikt över varandras verksamhet för att främja samarbete och säkerställa att skyddsnätet inte har hål som personer som lider av beroendeproblematik faller igenom.

Beskrivning av aktörsfältet och arbetsfördelningen inom risk- och missbruksområdet på Åland

Sammanställning över ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker

1.11.2021 är ikraftträdandedatum för omfattande ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker. En sammanställning av de huvudsakliga förändringarna för serveringstillståndshavare hittar du under Bilagor härintill.

Den lagstiftningspromemoria som låg till grund för lagförslaget hittar du också under Bilagor härintill. Den beskriver bakgrunden till ovan nämnda lagstiftning och inkluderar dessutom en översikt över förutsättningarna för ett övertagande av lagstiftningsbehörighet i fråga om detaljhandel. För ovan nämnda lagstiftnings egentliga förarbeten hänvisas dock till Ålands lagtings webbplats och lagförslag 14/2020-2021. 

Ålands lagtings webbplats

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om rusmedel och spel

Lagstiftningsbehörigheten på ANDTS-området är delad mellan Åland och riket. Särskilt betydelsefulla regleringar som utgör åländsk behörighet framgår nedan.

Lagstiftning som rör vård och behandling samt förebyggande arbete:

 • Lag om missbrukarvård (FFS 41/1986) (i lydelse 31.12.1992 inom åländsk behörighet, i enlighet med självstyrelselagen)
 • Landskapslag (ÅFS 2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
  - Lag om nykterhetsarbete (FFS 828/1982)
 • Landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård
 • Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
  - Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Landskapslag (ÅFS 2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
  - Barnskyddslagen (FFS 417/2007)

Lagstiftning med bestämmelser om alkohol:
Bestämmelser om serveringstillstånd framgår av landskapslagstiftning och i landskapet tillämpliggjorda lagar:

 • Landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen (ÅFS 2021:140)
  - Alkohollagen (FFS 1102/2017)
 • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  -  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (FFS 158/2018)
  -  Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen (FFS 151/2018)
 • Landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet
 • Ålands landskapsregerings beslut om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Lagstiftning med bestämmelser om tobak och relaterade produkter:

 • Landskapslag (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter

Lagstiftning med bestämmelser om spel om pengar:

 • Landskapslag (ÅFS 1966:10) om lotterier
 • Landskapsförordning (ÅFS 2016:12) om lotterier
 • Landskapslag (ÅFS 2016:10) om lotteriinspektion

Lagstiftning om allmän ordning och säkerhet samt trafik: 

 • Landskapslag (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen
 • Landskapslag (1974:21) om behandling av berusade
 • Trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland
 • Körkortslag (2015:88) för Åland
 • Landskapsförordning (2015:97) om medicinska krav för innehav av körkort
 • Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning

Kontakt

Har du frågor om landskapsregeringens övergripande arbete mot risk- och missbruk, kontakta socialvårdsbyrån och specialsakkunnig med ansvar för förebyggande av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Publicerad 19.5.2015 kl. 15:38
Uppdaterad 13.10.2021 kl. 11:23