Missbruk

Ålands landskapsregerings övergripande politiska målsättningar vad gäller att motverka skadeverkningar av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) framgår av landskapsregeringens ANDTS-politiska program. Ett separat åtgärdsprogram bidrar till det politiska programmets måluppfyllelse. Åtgärdsprogrammet omfattar landskapsregeringens avdelningar, landskapsmyndigheter och av landskapsregeringen finansierade funktioner och projekt. En sammanställning av de indikatorer som nyttjas för att följa upp programmets måluppfyllelse publiceras årligen under programtiden.

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024

Åtgärdsprogram för landskapsregeringens alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelpolitiska program 2022-2024

Uppföljning av landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program

Utvecklingen av bruk och skadeverkningar

Genom att följa olika indikatorer, så som den registrerade alkoholförsäljningen, mätningar av narkotikarester i avloppsvatten, antalet alkoholrelaterade dödsfall, antalet narkotikabrott och rattfyllerier eller antalet personer som tagit del av beroendevård, kan man få en bild av utvecklingen av ANDTS-bruk och relaterade skadeverkningar. Statistik över till exempel diagnostisering eller antalet brott kan dock ge en missvisande bild om den inte tolkas korrekt. Konsumtionsundersökningar kan vara till hjälp för att fånga in exempelvis fördelningen av bruk bland olika grupper i samhället eller den konsumtion som inte ger utslag i registrerad försäljning. Nedan framgår några konsumtionsundersökningar som utförs regelbundet på Åland.

Ålands statistik‐ och utredningsbyrå (ÅSUB) utför vart femte år undersökningar om konsumtionsmönster för alkohol, tobak, dopning, narkotika och spel.

Undersökningar om ålänningars rusmedelsbruk samt spelvanor

Vartannat år deltar landskapets skolor i undersökningen Hälsa i skolan, varav resultat publiceras på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Resultat från Hälsa i skolan-undersökningarna på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Folkhälsan på Ålands funktion för ANDTS-arbete utför årligen drogvaneundersökningar i högstadier och gymnasier.

Resultat från Folkhälsans drogvaneundersökningar

Förebyggande arbete och samordning

Landskapets kommuner har enligt lag ett omfattande ansvar för social service och har även ett brett ansvar för förebyggande arbete. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Skolorna i landskapet erbjuder särskilt stöd för elever och studerande. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) tillhandahåller arbetsmarknadsservice till arbetssökande och främjar sysselsättning och kompetensutveckling för arbetssökande. Tredje sektorn bedriver också en omfattande social verksamhet.

Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna och utveckla de preventiva satsningar som görs på ANDTS-området inom samhällets alla sektorer. Projektet har utvecklats till en funktion för ANDTS-arbete som verkar för samordning, kunskapsfrämjande och förebyggande verksamhet.

Läs mer om funktionen på Folkhälsans på Ålands webbplats

Funktionen utvärderas av landskapsregeringen under år 2020, samtidigt som förutsättningarna för ANDTS-förebyggande arbete på Åland som helhet belystes. Läs utvärderingen av Folkhälsans samordningsprojekt för ANDTS-arbete 2013-2020 och beskrivning av förutsättningarna för ANDTS-prevention på Åland under Bilagor härintill.

I Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 konstaterades det att det saknas en konkret beskrivning av aktörsfältet och hur arbetsfördelningen i åtgärdskedjan för personer med risk- och missbruk ser ut på Åland. En handbok framställdes gemensamt med syftet att ge aktörerna på fältet en god översikt över varandras verksamhet för att främja samarbete och säkerställa att skyddsnätet inte har hål som personer som lider av problematiskt bruk av ANDTS faller igenom.

Beskrivning av aktörsfältet och arbetsfördelningen inom risk- och missbruksområdet på Åland

Sammanställning över ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker

Den 1.11.2021 trädde ny lagstiftning om servering av alkoholdrycker i kraft. En sammanställning av de huvudsakliga förändringarna för serveringstillståndshavare hittar du under Bilagor härintill.

För lagstiftningens förarbeten hänvisas till Ålands lagtings webbplats och lagförslag 14/2020-2021.

Ålands lagtings webbplats

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om rusmedel och spel

Lagstiftningsbehörigheten över ANDTS-området är delad mellan Åland och riket. Särskilt betydelsefulla regleringar av huvudsakligen åländsk behörighet framgår nedan.

Lagstiftning som rör vård och behandling samt förebyggande arbete:

 • Lag om missbrukarvård (FFS 41/1986) (i lydelse 31.12.1992 inom åländsk behörighet, i enlighet med självstyrelselagen)
 • Landskapslag (ÅFS 2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
  - Lag om nykterhetsarbete (FFS 828/1982)
 • Landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård
 • Landskapsförordning (2015:28) om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
 • Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter
 • Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Landskapslag (2020:12) om socialvård
 • Landskapslag (ÅFS 2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
  - Barnskyddslagen (FFS 417/2007)

Lagstiftning med bestämmelser om alkohol:
Bestämmelser om serveringstillstånd framgår av landskapslagstiftning och i landskapet tillämpliggjorda lagar:

 • Landskapslag om tillämpning på Åland av alkohollagen (ÅFS 2021:140)
  - Alkohollagen (FFS 1102/2017)
 • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  -  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (FFS 158/2018)
  -  Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen (FFS 151/2018)
 • Landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet

Lagstiftning med bestämmelser om tobak och relaterade produkter:

 • Landskapslag (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter

Lagstiftning med bestämmelser om spel om pengar:

 • Landskapslag (ÅFS 1966:10) om lotterier
 • Landskapsförordning (ÅFS 2016:12) om lotterier
 • Landskapslag (ÅFS 2016:10) om lotteriinspektion

Lagstiftning om allmän ordning och säkerhet samt trafik: 

 • Ordningslag (2010:23) för landskapet Åland
 • Landskapslag (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen
 • Landskapslag (1974:21) om behandling av berusade
 • Landskapslag (2021:5) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster
 • Trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland
 • Körkortslag (2015:88) för Åland
 • Landskapsförordning (2015:97) om medicinska krav för innehav av körkort
 • Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning

Kontakt

Har du frågor om landskapsregeringens övergripande arbete mot risk- och missbruk, kontakta socialvårdsbyrån och specialsakkunnig med ansvar för förebyggande av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.