Missbruk

Ålands landskapsregerings övergripande politiska målsättningar vad gäller att motverka beroenderelaterade problem och främja folkhälsan framgår av landskapsregeringens ANDTS-politiska program. Programmet samlar även insatser på området som planeras av landskapsregeringens avdelningar och dess underställda myndigheter.

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020

Utvecklingen av ANDTS-bruket

Landskapsregeringen har var femte år låtit utföra undersökningar över konsumtionsmönster för alkohol, tobak, dopning, narkotika och spel.

Undersökningar om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor

Vartannat år deltar landskapets skolor i undersökningen Hälsa i skolan. Resultaten för elever i de högre grundskoleklasserna och för gymnasisterna presenteras i separata rapporter.

Hälsa i skolan-rapporter

Förebyggande arbete och samordning

Landskapets kommuner har enligt lag ett omfattande ansvar för social service och har även ett brett ansvar för förebyggande arbete. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Skolorna i landskapet erbjuder särskilt stöd för elever och studerande. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) tillhandahåller arbetsmarknadsservice till arbetssökande och främjar sysselsättning och kompetensutveckling för arbetssökande. Vid behov vidarebefordrar myndigheterna till övriga myndigheter med ansvar för stöd och hjälp vid olika livssituationer. Tredje sektorn bedriver också en omfattande social verksamhet.

Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett särskilt projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet. Projektet arbetar med att samordna, effektivera och utveckla de satsningar som görs på området inom samhällets alla sektorer. 

Läs mer om ANDTS-samordningsprojektet på
Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands webbplats

I Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013 - 2016 konstaterades det att det saknas en konkret beskrivning av aktörsfältet och hur arbetsfördelningen i åtgärdskedjan för personer med risk- och missbruk ser ut på Åland. En handbok framställdes gemensamt med syftet att ge aktörerna på fältet en god översikt över varandras verksamhet för att främja samarbete och säkerställa att skyddsnätet inte har hål som personer som lider av beroendeproblematik faller igenom.

Beskrivning av aktörsfälet och arbetsfördelningen inom risk- och missbruksområdet på Åland

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om rusmedel och spel

Lagstiftningsbehörigheten inom beroendefrågor är delad mellan Åland och riket. Särskilt betydelsefull ANDTS-lagstiftning inom åländsk behörighet framgår nedan.

Lagstiftning som rör vård och behandling samt förebyggande arbete:

 • Lag om missbrukarvård (FFS 41/1986) (i lydelse 31.12.1992, i enlighet med självstyrelselagen)

 • Landskapslag (ÅFS 2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete

  • Lag om nykterhetsarbete (FFS 828/1982)

 • Landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård

 • Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

  • Socialvårdslag (FFS 710/1982)

 • Landskapslag (ÅFS 2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

  • Barnskyddslagen (FFS 417/2007)

Lagstiftning med bestämmelser om alkohol:

• Landskapslag (ÅFS 1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen

  • Alkohollagen (FFS 1143/1994)

• Landskapsförordning (ÅFS 2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)

Lagstiftning med bestämmelser om tobak:

• Landskapslag (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter

Lagstiftning med bestämmelser om spel:

• Landskapslag (ÅFS 1966:10) om lotterier

• Landskapsförordning (ÅFS 2016:12) om lotterier

• Landskapslag (ÅFS 2016:10) om lotteriinspektion

Kontakt

Har du frågor om landskapsregeringens övergripande arbete mot risk- och missbruk, kontakta socialvårdsbyrån och specialsakkunnig med ansvar för beroendefrågor.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 2.2.2018