Skogsportalen

Skogsportalen är en avgiftsfri tjänst för skogsägare på Åland där du kan se uppgifter om de skogsfastigheter du äger. Skogsportalen innehåller uppgifter om skogen, naturobjekt samt fornlämningar. Avsikten med en egen skogsportal är att kunna anpassa innehållet för åländska särförhållanden som åländsk lagstiftning, ärendehantering och biotoper. 

 

Länk till Skogsportalen 

Manual till Skogsportalen finns som bilaga på denna sida.

Innehåll   

Skogsdatan är från sommaren 2022 och innehåller uppgifter om trädbestånd, jordmån och simulerade åtgärdsförslag. Åtgärder som utförts i skogen sedan dess är inte beaktade. Beståndsuppgifterna är insamlade med hjälp av laserskanning och provytemätningar i terrängen.  

Åtgärdsförslagen är endast datorsimulerade förslag på möjliga åtgärder och reflekterar inte nödvändigtvis den mest lämpliga åtgärden. Det är därför bra att kontakta en skogsfackman före man påbörjar en åtgärd i skogen. 

Tillförlitlighet 

Noggrannheten på uppgifterna kan variera mellan skogsbestånd, generellt sett ger större bestånd bättre noggrannhet. Tyngdpunkten för noggrannheten har satts vid totalvirkesvolymen där 80% av bestånden skall hålla sig inom +- 20%. Uppgifter som ålder, trädslag, fördelning timmer/massaved kan innehålla större variationer. 

Funktioner 

Skogsportalen kan även användas som en app i mobilen och tas med ut i skogen. 
Skogsuppgifterna anges fastighetsvis samt på beståndsnivå. Fastigheterna listas på ingångssidan och figuruppgifterna nås genom att klicka på valfri fastighet. 
I dagsläget går det endast att se de fastigheter som man står som ägare till i lantmäteriverkets fastighetsregister. I framtida utvecklingen av portalen är avsikten att möjliggöra delning av uppgifterna via suomi.fi fullmakter. 

Natur och kulturobjekt  

I skogsportalen visas kända fornlämningar samt biotoper, arter och skyddsområden. Biotoper och arter är inte i nuläget uppdaterade med ändringar som gjorts i landskapsförordningen (2023:88) om naturvård.  Före åtgärder vidtas som kan påverka biotoper eller fornlämningar bör du kontakta Ålands landskapsregering.  

Målsättning och vidareutveckling  

Målet med Skogportalen är att tillhandahålla aktuellt skogsdata för hela Åland för att stimulera skogsbruket och för att underlätta rådgivning, beslutsfattande samt en hållbar planering och skötsel av skogarna där hänsyn tas till bland annat miljö- och kulturobjekt. Skogsportalen behövs också för certifieringen av det åländska skogsbruket. 

Planen är att utveckla Skogportalen med fler funktioner efterhand, såsom funktioner för ärendehantering och rådgivning samt för att underlätta interaktionen med skogsägare. Synpunkter om eventuella fel och förbättringsförslag kan sändas till skogsbruksbyrån. 

Utveckling och finansiering   

Skogportalen har utvecklats av digitaliseringsenheten i samarbete med skogsbruksbyrån vid Ålands landskapsregering. 

Utvecklingen av Skogsportalen utgör ett projekt som påbörjades 2022 och som sträcker sig till 30 juni 2025. Projektet har beviljats delfinansiering (36,5 %) genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Resterande del finansieras med nationella medel. 

  

En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild</p>
<p>Automatiskt genererad beskrivning