Högskola

Högskolan på Åland

Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, med andra stadiets examen som grund, inom utbildningsprogrammen Elektroteknik, Företagsekonomi, Hospitality Management, Informationsteknik, Maskinteknik, Sjukskötare och Sjökapten.Högskolan på Åland regleras genom lag, Utbildningen inom den examensinriktade utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. De examina som utfärdas är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland.

Öppna högskolan ordnar också universitets- och högskolekurser, fortbildningar samt seminarier och öppna föreläsningar för allmänheten och särskilda målgrupper. Verksamheten är öppen kursverksamhet och därmed ställs inga formella krav för att få delta. Öppna högskolan kan också anlitas för kompetensutveckling på arbetsplatser.

Högskolan på Åland bedriver tillämpad forskning. Forskningen bedrivs i enlighet med Strategi för utvecklingen av den tillämpade forskningen i Högskolan på Åland. Det tillämpade forsknings- och utvecklingsarbetet i högskolan är i första hand nyttorelaterat och har sin utgångspunkt i landskapets arbets- och näringsliv.

Ålands landskapsregering är Högskolan på Ålands ägare och huvudman. Högskolan är en myndighet underställd landskapsregeringen. Landskapet styr högskolan genom ett utbildningsavtal som gäller för tre år åt gången. Utbildningsavtalet definierar bland annat högskolans uppdrag, verksamheten, finansiering, prioriteringar och långsiktiga mål. Aktuellt utbildningsavtal finns under rubriken Bilagor.

Verksamheten på Högskolan på Åland leds av rektor och styrelsen för Högskolan på Åland.

För mer information gå in på Högskolan på Ålands webbplats