Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Postverksamhet

Postverksamhet får utövas av sammanslutningar, ämbetsverk, inrättningar och stiftelser som beviljats tillstånd av landskapsregeringen.
 
Tillståndsplikten gäller inte

 1. tidningar och tidskrifter,
 2. brevförsändelser, om tjänsterna till omfattningen är av mindre betydelse,
 3. en näringsidkares interna verksamhet,
 4. kurirtjänst för brevförsändelser,
 5. oadresserade försändelser och
 6. postpaket som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.

Syfte med landskapets postlagstiftning är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på likvärdiga villkor i hela landskapet. Enligt lagstiftningen ska landskapsregeringen tillse att samhällsomfattande tjänster finns att tillgå i samtliga kommuner i landskapet. Innehållet i de samhällsomfattande tjänsterna definieras närmare i landskapslag (2007:60) om posttjänster.

Krav för att få tillstånd samt tillståndsvillkor

Tillstånd ska beviljas om sökanden har tillräckliga resurser att fullgöra åtagandena för ett företag som utövar postverksamhet och det saknas anledning att ifrågasätta sökandens förmåga att följa bestämmelserna rörande postverksamhet. Tillstånd för postverksamhet får beviljas för högst 20 år i sänder.
 
Tillstånd får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavaren att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster samt rörande tillståndshavarens verksamhetsområde, typer av brevförsändelser, insamling och prissättning samt beträffande andra omständigheter som bedöms väsentliga för att säkerställa tjänsternas kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Villkoren för tillstånd får ändras när särskilda skäl till det föreligger eller om det är nödvändigt för säkerställande av att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls.

Ansökan

En ansökan om tillstånd för postverksamhet riktas till landskapsregeringen.
 
Av ansökan ska framgå 

 1. sökandens namn och hemort,
 2. det område för vilket tillstånd söks, om ansökan inte avser landskapet i dess helhet,
 3. vilka slag av posttjänster sökanden avser erbjuda,
 4. leveransvillkoren för posttjänsterna,
 5. utredning om att sökanden innehar resurser för bedrivande av postverksamhet samt
 6. eventuell annan utredning som sökanden anser relevant eller som landskapsregeringen anser nödvändig.

Till ansökan ska fogas utdrag rörande sökanden ur allmänt register över det slag av organisation som sökanden utgör eller, om sökanden inte är registrerat i sådant, annan motsvarande utredning rörande sökanden samt det senast fastställda bokslutet, om sökanden är bokföringsskyldig. Sökanden ska också förete en för två år utarbetad översiktlig plan över den postverksamhet som skall bedrivas samt en finansieringskalkyl. 
 

Publicerad 6.7.2016 kl. 13:01
Uppdaterad 6.7.2016 kl. 13:01