Postverksamhet

Bestämmelser om posttjänster finns i landskapslagen (2007:60) om posttjänster och i landskapsförordning (2022:70) om posttjänster. Lagstiftningens syfte är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på likvärdiga villkor i hela landskapet. Landskapsregeringen är ansvarig tillsynsmyndighet för postverksamhet på Åland.

Tillstånd för postverksamhet

Utövande av postverksamhet kräver tillstånd. Tillståndsplikten gäller inte:

 1. tidningar och tidskrifter,
 2. brevförsändelser, om tjänsterna till omfattningen är av mindre betydelse,
 3. en näringsidkares interna verksamhet,
 4. kurirtjänst för brevförsändelser,
 5. oadresserade försändelser och
 6. postpaket som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.

Postverksamhet får utövas av sammanslutningar, ämbetsverk, inrättningar och stiftelser som beviljats tillstånd av landskapsregeringen. Tillstånd skall beviljas om sökanden har tillräckliga resurser att fullgöra åtagandena för ett företag som utövar postverksamhet och det saknas anledning att ifrågasätta sökandens förmåga att följa bestämmelserna rörande postverksamhet. Tillstånd för postverksamhet beviljas för högst 20 år.

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd för postverksamhet skickas till landskapsregeringen (adressuppgifter finns längst ner på sidan).  

Av ansökan ska framgå

 1. sökandens namn och hemort,
 2. det område för vilket tillstånd söks (om ansökan inte avser landskapet i dess helhet),
 3. vilka slag av posttjänster sökanden avser erbjuda,
 4. leveransvillkoren för posttjänsterna,
 5. utredning om att sökanden innehar resurser för bedrivande av postverksamhet samt
 6. eventuell annan utredning som sökanden anser relevant eller som landskapsregeringen anser nödvändig.

Till ansökan ska bifogas utdrag rörande sökanden ur allmänt register över den typ av organisation som sökanden utgör eller, om sökanden inte är registrerat i sådant, annan motsvarande utredning rörande sökanden samt det senast fastställda bokslutet, om sökanden är bokföringsskyldig. Sökanden ska också lämna in en för två år utarbetad översiktlig plan över den postverksamhet som skall bedrivas samt en finansieringskalkyl.

Frimärksutgivning

Landskapsregeringen kan på ansökan bevilja ett postföretag rätt att utge frimärken att användas som kvitto på betalning av befordran av en postförsändelse. Ett beslut om rätt att utge frimärken kan begränsas i tiden och upphör senast att gälla när det ifrågavarande postföretagets tillstånd för bedrivande av postverksamhet upphör.

Utfärdade tillstånd

Postverksamhet:

Åland Post Ab, giltigt till 31.12.2031.

Frimärksutgivning:

Åland Post Ab, giltigt till 31.12.2031.