Sänkning av säkerhet

En resebyrå kan ansöka om sänkning av den säkerhet som resebyrån har ställt hos landskapsregeringen. Villkoren för sänkning av säkerheten finns i 16 § i landskapslagen om resebyråverksamhet och de förutsätter att:

  • det egna kapitalet hos resebyrån överstiger värdet av den nuvarande ställda säkerheten,
  • värdet av omsättnings- och finansieringstillgångarna hos resebyrån under den pågående och de två föregående räkenskapsperioderna har varit minst lika stort som värdet av det kortfristiga främmande kapitalet enligt bokslutet samt att
  • resebyrån under de fem senaste räkenskapsperioderna inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som Tullen tar ut.

Om resebyrån uppfyller ovan nämnda villkor ska landskapsregeringen sänka säkerheten. Om resebyrån anses att säkerheten bör sänkas ska blanketten "Ansökan om sänkt säkerhet" fyllas i. 

Om en resebyrå har fått sin säkerhet sänkt ska resebyrån två gånger per år inlämna blanketten ”Särskild redovisning av sänkt säkerhet till landskapsregeringen”. Blanketten ska innehålla en beräkning av beloppet av eget kapital och en utredning om likviditeten samt en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömning av säkerheten. Denna beräkning ska vara styrkt av en revisor. Denna redovisning ska göras utöver den årliga redogörelsen för bedömning av säkerhet, som görs i blanketten ”Budgetuppföljning för föregående period”.

Om resebyrån inte lämnar in dessa upplysningar, eller inte längre uppfyller kraven för sänkning av säkerhet i 16 § i landskapslagen om resebyråverksamhet, ska landskapsregeringen återkalla sänkningen av säkerheten.