Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fiskevård

Fiskevård innebär att vidta åtgärder för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. En viktig åtgärd är att bevara, upprätthålla och restaurera lek- och uppväxtområden. Det kan gälla att anlägga våtmarker eller att muddra igenväxta vandringsleder. Dessa åtgärder kräver god kännedom om var åtgärderna bör sättas in, till exempel kännedom om var fisken leker. Fiskeribyrån har två former av kartor över lekområden:

  • inventeringar finns över valda, lokala områden, ofta havsvikar.
  • ett kartmaterial med potentiella lek- och uppväxtområden, som täcker hela Åland.

Den som intresserad är välkommen att kontakta fiskeribyrån för att bekanta sig med kartorna. Fiskeribyrån har ett informationsblad om grunda strandområdens och havsvikars betydelse som lekområden för fisk. Informationsbladet finns som bilaga.

Läs om muddringar och annan byggnation i vatten på ÅMHM:s webbplats

Utplantering av fisk hör också till fiskevården. Yngel för utplantering produceras av Ålands Fiskevårdscentrum. Vid frågor kontakta enhetschef Kaj Ådjers.

Fiskevård kan också göras genom olika former av regleringar av fisket. Landskapsregeringen kan besluta om allmänna regleringar, men vattenägaren kan besluta om regleringar på det egna vattenområdet, till exempel att förbjuda fiske på lekområden eller om större minimimått än det lagstadgade.

Fiskevård handlar också om att följa med storleken på valda bestånd för olika arter. Det görs med hjälp av provfisken. Bestånden av abborre och gös följs med årliga provfisken. Även andra undersökningar görs. Under bilagor finns rapporter om undersökningar gjorda på Åland.

En arbetsgrupp vid Ålands landskapsregering utredde under år 2016 alternativ för hur fiskevården ska finansieras i framtiden. Arbetsgruppens rapport finns under bilagor.

Publicerad 18.5.2015 kl. 12:25
Uppdaterad 13.1.2020 kl. 10:07