Fiskevård

Fiskevård innebär att vidta åtgärder för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. Åtgärder som räknas som fiskevård är:

  • Att bevara, underhålla och förbättra lek- och uppväxtområden
  • Utplantering
  • Provfiske
  • Fångstbegränsningar
  • Utredningar för att samla in fakta

En arbetsgrupp vid Ålands landskapsregering utredde under år 2016 alternativ för hur fiskevården ska finansieras i framtiden. Arbetsgruppens rapport finns under bilagor.

Under bilagor finns rapporter över olika utredningar som gjorts vid fiskeribyrån.