Grundskola

Ett barn som har sin hemort på Åland är läropliktigt. Läroplikten innebär en skyldighet för barnet att inhämta grundskolans lärokurs (i enlighet med läroplanen för grundskolan på Åland). Läroplikten kan uppfyllas i kommunens grundskola, i en ersättande grundskola eller genom hemundervisning. Läroplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör då eleven uppfyllt sin läroplikt genom att inhämtat hela grundskolans lärokurs eller senast efter tio år efter att läroplikten inleddes.

Grundskolan på Åland ska ge en allmänbildande grundutbildning och ge eleven verktyg som främjar möjligheterna till livslångt lärande. Grundskolan ska i undervisning och övrig verksamhet ge alla elever likvärdiga möjligheter att inhämta och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för en harmonisk och allsidig personlig utveckling. Verksamheten i grundskolan ska stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Grundskolan ska vara tillgänglig för alla och stöda elevens utveckling till en trygg, kreativ och ansvarskännande människa och en aktiv samhällsmedborgare. Grundskolans fostrande verksamhet stöder hemmen och vårdnadshavarna i att främja barnets förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka barnets sociala färdigheter och sunda självkänsla.

Verksamheten i grundskolan främjar de färdigheter och kunskaper som behövs för att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Verksamheten främjar demokratiska värderingar, demokratiska arbetsmetoder, jämställdhet, jämlikhet och fredsvilja. Verksamheten främjar mänskliga rättigheter och motverkar aktivt all form av kränkande behandling. Undervisningen ska ge eleverna insikter i och förståelse för den åländska självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen.